Blog

ACATISTUL SFANTULUI EFREM CEL NOU, MINUNAT DARUITOR SI OCROTITOR AL PRUNCILOR

Posted by [email protected] on July 2, 2014 at 3:40 AM

ACATISTUL SFÂNTULUI EFREM CEL NOU,

 

MINUNAT DĂRUITOR ŞI OCROTITOR AL PRUNCILOR

 

Se face obişnuitul început:

 

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

 

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...

 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

 

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin

 

Apoi:

Troparul

 

Strălucit-ai ca soarele pe Colina Neprihăniţilor şi ai urcat la Domnul pe calea martiriului, dându-ţi sufletul sub loviturile necredincioşilor, Sfinte Părinte Efrem, Mare Mucenice al lui Hristos. Pentru aceasta, ai făcut să se reverse neîncetat dumnezeiescul har, spre cei ce cu evlavie strigă către tine: slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere, slavă Celui Ce ţi-a dăriut harul tămăduirilor, slavă Celui Care dă tuturor prin tine tămăduiri.

 

Condacul

 

Pe Colina Neprihăniţilor te-ai întărit vieţuind întru nevoinţă, Părinte de Dumnezeu înţelepţite, şi de acolo ai purces pe calea muceniciei. Pentru aceasta, Cel Ce dăruieşte lumii viaţa cu îndoită cunună te-a încununat, Mare Mucenice al lui Hristos, Efrem, şi te-a dăruit nouă ca în tot locul să te avem ajutător şi să te rugăm cu stăruinţă: miluieşte-ne pe noi, cei ce te cinstim pe tine.

 

Apoi,

 

CONDACELE ŞI ICOASELE ACATISTULUI

 

CONDACUL 1

 

Cu orice om care vine în lume se înoieşte firea omenească, întrucât fiecare dintre noi suntem zidiţi printr-un cuvânt al Dumnezeirii, fiind aduşi din nefiinţă la fiinţă ca să dobândim părtăşie deplină la viaţa Preasfintei Treimi. Prin puterea Duhului Sfânt, taina obârşiei vieţilor noastre este cunoscută Sfinţilor lui Dumnezeu, iar dragostea lor atotcuprinzătoare lucrează negrăit mijlocind pentru noi. Pentru aceea, ca unuia care cunoşti puterea cea ziditoare a lui Dumnezeu, îţi grăim ţie, Mare Mucenice: Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

ICOSUL 1

 

În chip tainic întreaga vieţuire pământească ne este o strădanie neîncetată de a cunoaşte cuvântul prin care am fost aduşi la viaţă de către Dumnezeu, iar suspinul cel adând al inimilor noastre îşi caută făgaş spre rugăciune, însă povara păcatelor striveşte dorirea cea bună. Pentru aceea alergăm către tine, Sfinte Efrem, şi întru bună nădejde îţi grăim:

 

Bucură-te, zâmbet ce potopeşti şi ştergi tot păcatul;

 

Bucură-te, zbor înalt şi ochi străvăzător ce priveghezi sufletele noastre;

 

Bucură-te, zefir înmiresmat izvorât nouă prin lucrarea Duhului Sfânt;

 

Bucură-te, veselie dumnezeiască ce ne umpli inimile de voioşie şi viaţă;

 

Bucură-te, scară a credinţei alcătuită din nenumărate minuni;

 

Bucură-te, putere ce lucrezi şi urzeşti asupră-ne acoperământ dumnezeiesc;

 

Bucură-te, că dăruieşti mulţime de prunci spre înoirea firii omeneşti;

 

Bucură-te, piatră a credinţei ce temeluieşti întoarcerea multora la Dumnezeu;

 

Bucură-te, clinchet senin ce alungi norii mâhnirii şi ai deznădăjduirii;

 

Bucură-te, ciripit lin ce vesteşti cu voioşie zborul către Patria de Sus;

 

Bucură-te, susur al apelor sfinte ce ne cureţi şi ne adăpi sufletele;

 

Bucură-te, că tu întăreşti şi ocroteşti fiecare pas al copiilor noştri;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

CONDACUL al 2-lea

 

Negrăit este ajutorul pe care îl dai, Mare Mucenice Efrem, mijlocind şi ocrotind venirea în lume a copiilor, în sânul acelor familii, care nu puteau dobândi prunci. Pentru aceea, ca unuia care cunoşti puterea cea ziditoare a lui Dumnezeu, îţi grăim ţie, Mare Mucenice: Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

ICOSUL al 2-lea

 

Niciunul dintre cei care ţi-au cerut ajutorul nu a fost trecut cu vederea, Sfinte Părinte Efrem, căci a dobândit prunci buni, cunoscându-te pe tine ca pe un mijlocitor preaputernic înaintea Preasfintei Treimi, şi pentru aceea îţi cântă cu bucurie aşa:

 

Bucură-te, căci tuturor vesteşti că pruncii sunt binecuvântarea lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, putere de nebiruit ce stai împotriva păcatului prunc-uciderii;

 

Bucură-te, dangăt ce cutremuri nesimţirea şi întunericul vieţilor noastre;

 

Bucură-te, zumzet al primăverii învierii lui Hristos Dumnezeu;

 

Bucură-te, noian de bunătate ce ne potopeşti cu surâs dumnezeiesc;

 

Bucură-te, lumină ce pogori lin, izbăvind de clocotul patimilor;

 

Bucură-te, tămăduire deplină a bolilor noastre sufleteşti şi trupeşti;

 

Bucură-te, grabnică vindecare a celor ce nădăjduiesc întru tine;

 

Bucură-te, acoperământ ţesut asupra noastră cu milostivire;

 

Bucură-te, pârgă a biruinţei veşnice a Fiului lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, smerenie ce te pogori mai prejos de păcatele noastre;

 

Bucură-te, grabnic povăţuitor şi ajutător al celor ce te îndrăgesc;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

CONDACUL al 3-lea

 

Bogăţia şi mireasma tuturor florilor pământeşti nu pot cuprinde într-însele frumuseţea şi darul care se revarsă prin rugăciunea ta, dumnezeiescul Părinte Efrem, iar dragostea şi purtarea ta de grijă îi ocroteşte deopotrivă pe pruncii născuţi ori pe cei ce se află în pântecele maicii lor, pe copiii orfani, pe cei aflaţi în lipsă şi suferinţe, pe tineri şi bătâni şi deopotrivă pe toţi cei ce au de îndurat suferinţe trupeşti ori sufleteşti. Pentru aceea, cu recunoştinţă Îi mulţumim lui Dumnezeu că te-a descoperit spre folosul nostru acum, la sfârşitul veacurilor, şi îi cântăm cu bucurie: Aliluia!

 

ICOSUL al 3-lea

 

Multe sunt durerile şi neputinţele omului în această lume trecătoare şi, din pricina jugului păcatului, vieţile ne sunt pline de sterpiciune, căci alungăm din suflete harul Preasfântului Duh. Roagă-te pentru noi, preacuvioase Efrem, ca şi din inimile noastre să odrăslească florile pocăinţei şi aşa, cu mulţumire să-ţi grăim:

 

Bucură-te, că tu ne iei de mână învăţându-ne primii paşi spre Împărăţia Cerurilor;

 

Bucură-te, poată larg deschisă din care se revarsă sfinţenia;

 

Bucură-te, sălaş străluminat întru adumbrirea Duhului Sfânt;

 

Bucură-te, adânc al odihnei sfinte ce umpli inimile de trezvie;

 

Bucură-te, fereastră de lumină ce risipeşti întunericul morţii;

 

Bucură-te, vas limpede ce ne adăpi din fântâna cea vie a smereniei;

 

Bucură-te, izvor răcoritor zămislit din mulţime de lacrimi;

 

Bucură-te, îmbrăţişare sfântă ce cuprinzi toată firea omenească;

 

Bucură-te, veste bună dată nouă prin dragostea lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, că fără de ţărmurire Îl iubeşti pe Mântuitorul Hristos;

 

Bucură-te, zâmbet adeverit cu limpezime în vieţile copiilor nostril;

 

Bucură-te, strajă neadormită întru bună creştere a fiilor şi fiicelor noastre;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

CONDACUL al 4-lea

 

Copiii nou veniţi în lume prin darul tău, Preacuvioase Efrem, adeveresc încă o dată puterea cea mare ce ţi-a dat-o Dumnezeu, căci acolo unde medicii şi ştiinţa hotărau că pruncii trebuiesc avortaţi, tu te-ai proslăvit vădind neştiinţa şi necredinţa acelora şi lucrând minuni mai presus de fire. Pentru aceea părinţii care au cunoscut puterea ta dumnezeiască, îţi mulţumesc pentru pruncii ce i-au dobândit şi, închinându-se în Duh şi în Adevăr, cântă Preasfintei Treimi: Aliluia!

 

ICOSUL al 4-lea

 

Se înseninează lumea prin chipul cel nou al copiilor, iar prin împărtăşirea lor cu Sfintele Taine se împuţinează puterea morţii şi a iadului. Proslăveşte-te întru pruncii care au venit în lume prin mijlocirile tale, Mare Mucenice Efrem, ca dimpreună cu ei să ne învrednicim a-ţi grăi unele ca acestea:

 

Bucură-te, viaţă fără de moarte ce stai împotriva păcatului avortului;

 

Bucură-te, grădinar ce creşti florile bucuriei în inimile pruncilor;

 

Bucură-te, vlăstar şi roadă ce vesteşti părtăşia la dumnezeiasca fire;

 

Bucură-te, că hotarul milostivirii tale este fără de sfârşit;

 

Bucură-te, pace şi înfrăţire ce dăinuieşti întru dragoste curată;

 

Bucură-te, că îmbrăţişarea dragostei tale surpă puterea iadului;

 

Bucură-te, carte scrisă cu gândurile lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, smerenie ce topeşti toate trufiile şi semeţiile noastre;

 

Bucură-te, adânc ce nu poţi fi atins decât de mintea îndumnezeită;

 

Bucură-te, că rugăciunea ta a urmat Domnului Hristos în Ghetsimani;

 

Bucură-te, suspin ce odrăsleşti răsăritul slavei pururea fiitoare;

 

Bucură-te, soare al bunătăţii văzut de minţile cele curate ale copiilor;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

CONDACUL al 5-lea

 

Ai răbdat înfricoşătoarele chinuri muceniceşti şi ai biruit năpustirile morţii şi ale urâciunii, cuprinzând în inima ta suspinul lui Dumnezeu pentru întreaga fire omenească. Strălucitu-ne-a chipul tău prin mărturia Preasfântului Duh, adeverindu-te ca biruinţă a Învierii Fiului lui Dumnezeu. Pentru aceea şi noi cădem cu umilinţă la picioarele tale, Mare Mucenice şi Tămăduitorule Efrem, iar Dumnezeului Tău şi al nostru îi grăim cu cutremur: Aliluia!

 

ICOSUL al 5-lea

 

Tulburarea şi suferinţele noastre se prefac în liniştire şi odihnă luând aminte la minunile pe care neîncetat le săvârşeşti, Preacuvioase Părinte Efrem, de aceea te rugăm: primeşte-ne întru ocrotirea ta, dăruindu-ne bună sporire spre toate cele de folos, ca şi noi să ne facem mărturisitori ai făptuirilor tale dumnezeieşti şi cu mulţumire să-ţi cântăm:

 

Bucură-te, vistierie a plinirilor, ce reverşi toate cele trebuincioase familiilor;

 

Bucură-te, tămăduitor grabnic al bolilor şi suferinţelor pruncilor;

 

Bucură-te, grai care te faci auzit prin fapte mai presus de fire;

 

Bucură-te, că prin ţintuirea mucenicească ai pironit moartea cu moarte;

 

Bucură-te, că răbdând urâciunile ucigaşilor tăi, chipul lui Dumnezeu l-ai proslăvit;

 

Bucură-te, sânge mucenicesc care tămăduieşti toate rănile noastre;

 

Bucură-te, senin înveşmântat cu norii preacuraţi ai lacrimilor de umilinţă;

 

Bucură-te, potecă sfântă care călăuzeşti spre Împărăţia dinlăuntrul nostru;

 

Bucură-te, biruinţă a pocăinţei săvârşite de firea omenească;

 

Bucură-te, flamură a vitejiei oştenilor lui Hristos-Dumnezeu;

 

Bucură-te, alinare a celor care te-au asprit dintru greutăţile acestei lumi;

 

Bucură-te, fulger ce străluminezi tainiţele sufletelor noastre;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor;

 

CONDACUL AL 6-LEA

 

Bucurie, mângâiere şi încredinţare nebiruită ne sunt lucrările tale minunate, Preacuvioase Mucenice Efrem, iar temelia acestora e plămădită dintru sângiuirile şi pătimirile muceniceşti. Ne cutremurăm şi numai a gândi la cele pe care le-ai răbdat, dar pentru însăşi aceasta ştim că împreună pătimeşti cu noi întru toate necazurile, bolile şi suferinţele. Cu totul nevrednici suntem a-ţi pune înainte cuvânt de laudă, de aceea te rugăm: ajută-ne să grăim întru adevăr lui Dumnezeu: Aliluia!

 

 

ICOSUL al 6-lea

 

Nu ştim cum să-ţi mulţumim pentru noianul binefacerilor şi al darurilor tale, căci graiul ne este neputincios, însă inima ne e plină de recunoştinţă. Fii alături de noi în toată vremea vieţuirii pământeşti, Sfinte Efrem, dăruieşte-ne gânduri bune şi îndemn spre împlinirea poruncilor Evangheliei, ca prin acestea să-L cunoaştem pe Dumnezeu, iar ţie să îţi grăim:

 

Bucură-te, cel care tainic sporeşti bucuria copilăriei şi a familiei;

 

Bucură-te, turn neclintit ce veghezi întru numele lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, pom al pocăinţei cu ramurile aplecate în râul lacrimilor;

 

Bucură-te, sabie ce spinteci şi retezi lucrarea patimilor stricătoare;

 

Bucură-te, săgeată ce nimereşti de la depărtare uneltirile păcatului;

 

Bucură-te, scut prealucrător al dreptăţii Proniei Dumnezeieşti;

 

Bucură-te, platoşă de nestrăpuns ce opreşti aprinderea poftelor;

 

Bucură-te, cetate nesurpată al cărei zid înconjură Biserica lui Hristos;

 

Bucură-te, venire lină şi lucrare învăluită în taina smereniei;

 

Bucură-te, poposire a harului în pribegia vieţii pământeşti;

 

Bucură-te, că tuturor dăruieşti laptele duhovnicesc al minunilor tale;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor;

 

CONDACUL AL 7-LEA

 

Lumina nezidită care te înveşmântează şi se revarsă dintru tine, mărturiseşte că eşti odihnă a lui Dumnezeu, Mare Mucenice Efrem, iar zâmbetul tău preacurat covârşeşte puterea minţilor şi inimilor noastre, căci nu putem pricepe puterea prin care surâsul tău dăinuie în vecii vecilor. Pogoară-te marii noastre neputinţe, preablândule Părinte Efrem, şi ne învaţă să ne mărturisim curat Domnului Dumnezeu, Celui Căruia I se cuvine veşnicul: Aliluia!

 

ICOSUL al 7-lea

 

Limpezime dumnezeiască se arată din graiurile şi descoperirile tale, Mare Mucenice Efrem, dintru care ni se face cunoscută voia şi lucrarea Preasfintei Treimi. Călăuzeşte-ne, Cuvioase, spre a ne face iubitori de osteneală şi de rugăciune, ca astfel să dobândim plinirea cererilor noastre şi să îţi grăim cu recunoştinţă:

 

Bucură-te, comoară îngropată prin mucenicie şi descoperită în vremea de acum;

 

Bucură-te, ploaie curăţitoare a mulţimii întinăciunilor omeneşti;

 

Bucură-te, gingăşie care mângâi sufletele celor mici şi celor mari;

 

Bucură-te, giuvaer şlefuit în mulţime de osteneli şi nevoinţe;

 

Bucură-te, tezaur al credinţei lucrătoare prin smerenia făpturii;

 

Bucură-te, aur lămurit întru cuptorul cel de foc al muceniciei;

 

Bucură-te, argint ce ne agoniseşti prin virtute darul lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, nestemată ce împodobeşti frumuseţea Bisericii lui Hristos;

 

Bucură-te, diamant care faci să strălucească tuturor raza Dumnezeirii;

 

Bucură-te, blândeţe fără seamăn ce pogori lumina în inimile noastre;

 

Bucură-te, căldură revărsată cu îmbelşugare, care topeşti gerul inimilor;

 

Bucură-te, căci pruncii te iubesc pentru bunătatea ta cea fără de hotar;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor;

 

CONDACUL AL 8-LEA

 

S-au deschis braţele tale pentru întreaga fire omenească şi pentru toată făptura, Mare Mucenice şi Tămăduitorule Efrem, şi ştim că nu le vei închide nimănui pentru că urmezi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel Care Şi-a deschis braţele pe Cruce pentru mântuirea tuturor. Luminează inimile noastre, Preacuvioase Părinte, îmbrăţişându-le întru dumnezeiescul tău suspin, ca şi noi să-i mulţumim lui Dumnezeu cu lacrimi întru cuvântul: Aliluia!

 

ICOSUL al 8-lea

 

Râvnind a te asemăna întru osteneala făpturii Mântuitorului Hristos, prin mucenicie s-a împlinit întru tine, Sfinte Efrem, cuvântul pe care El mai înainte L-a grăit: „Cel ce crede întru Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu mă duc la Tatăl”. De aceea, cu umilinţă cădem la picioarele tale, Cuvioase Părinte, şi cu lacrimi îţi grăim:

 

Bucură-te, cântec dumnezeiesc plămădit dintru puterea suspinului;

 

Bucură-te, potir care verşi peste lume binecuvântarea Duhului Sfânt;

 

Bucură-te, rădăcină străbătătoare întru adânc, care sorbi seva smereniei;

 

Bucură-te, boboc preacurat ce înmiresmezi copilăria pruncilor noştri;

 

Bucură-te, că mulţime mare de prunci primesc la Sfântul Botez numele tău;

 

Bucură-te, candelă nestinsă ce luminezi cu darul arderii-de-tot;

 

Bucură-te, sfeşnic aprins ce arzi pentru noi înaintea Domnului Hristos;

 

Bucură-te, ofrandă plămădită din lacrimi şi sânge mucenicesc;

 

Bucură-te, frământătură cu gustul minunat al întregii înţelepciuni;

 

Bucură-te, dreptate desăvârşită biruitoare întru dragostea lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, aluat ce dospeşti sfinţenie întru dogoarea Duhului Sfânt;

 

Bucură-te, cruce mucenicească cu braţele întinse asupra întregii lumi;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor;

 

CONDACUL AL 9-LEA

 

Umbletele tale line se fac auzite sufletelor noastre când suntem povârniţi de greutatea durerilor, iar mâna ta întinsă, Cuvioase Părinte Efrem, ne ridică din groapa cea întunecată a relelor obiceiuri. Răzbate cu razele tale întru bezna şi pustiul sufletelor noastre, ca prin credinţă şi nădejde să mărturisim puterea lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

 

ICOSUL al 9-lea

 

Precum nişte frunze ale Pomului Vieţii foşnesc minunile tale, dăruind tămăduire şi dar de prunci tuturor celor care cu credinţă cinstesc pomenirea ta. Întăreşte-ne întru buna mărturisire, Cuvioase Efrem, ca umplându-ne de nădejdea cea sfântă să-ţi grăim întru lumină şi adevăr:

 

Bucură-te, că prin mijlocirile tale părinţii neroditori dobândesc copii;

 

Bucură-te, vistierie de milostivire ce mijloceşti iertarea păcatelor noastre;

 

Bucură-te, inimă pecetluită cu literele de foc ale Evangheliei lui Hristos;

 

Bucură-te, prăpastie a smereniei ce azvârli întru adânc mulţime de păcate;

 

Bucură-te, vin înnoitor izbăvitor din beţia stricăciunii şi a patimilor;

 

Bucură-te, ciorchine al Viţei adevărate, îndulcit cu seva îndumnezeirii;

 

Bucură-te, tăcere a veacului viitor vestită nouă prin minuni nenumărate;

 

Bucură-te, boltă ce ne ocroteşti neîncetat de vrăjmăşia diavolească;

 

Bucură-te, pridvor înmiresmat al dumnezeieşti întâmpinări;

 

Bucură-te, flacără stăluminată ce arzi văpaia cea întunecată a păcatului;

 

Bucură-te, surpător grabnic al beznei îngâmfării şi nesimţirii;

 

Bucură-te, dragoste cerească ce plineşti îmbrăţişarea părinţilor şi a copiilor;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor;

 

CONDACUL AL 10-LEA

 

Am urcat spre tine ca pe o scară prin mulţimea de mărturii ale minunilor ce le-ai săvârşit, Cuvioase Părinte Efrem, şi am cunoscut că aceste roade au crescut dintru ostenelile tale muceniceşti. Învaţă-ne şi pe noi a deschide braţele inimii şi a cuprinde în rugăciune întreaga fire omenească, pentru ca aşa să ne împărtăşim din dragostea cea dumnezeiască şi atotcuprinzătoare întru care e tăinuit veşnicul: Aliluia!

 

ICOSUL al 10-lea

 

 

Degrabă le stai de faţă în chip nevăzut celor care cu credinţă ţi se roagă, Mare Mucenice Efrem, dând răspuns suspinelor celor mai tainice ale inimii. De aceea, toţi cei care au dobândit cele cerute se veselesc duhovniceşte şi îţi cântă dintru revărsarea inimii:

 

Bucură-te, că aduci mare bucurie dăruind roadă de prunci buni;

 

Bucură-te, reazem şi creştere bună a copiilor celor credincioşi;

 

Bucură-te, vedere străvăzătoare prin harul Preasfântului Duh;

 

Bucură-te, lemn sfânt ce îndulceşti marea cea amară a deznădejdii noastre;

 

Bucură-te, chip părintesc ce ne arăţi taina dumnezeieştii înfieri;

 

Bucură-te, plugar nemuritor care brăzdezi întru roadă vieţile noastre;

 

Bucură-te, cruce înaltă tăinuită întru norii blândeţii şi ai sfinţeniei;

 

Bucură-te, pecete a Duhului Sfânt ce zămisleşti întru noi viaţa cea nouă;

 

Bucură-te, privelişte minunată înţeleasă doar prin darul lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, adevăr întrupat în viaţă ce spulberi idolii acestei lumi;

 

Bucură-te, orologiu al milostivirii ce măreşti vremea dăruită nouă spre pocăinţă;

 

Bucură-te, că numele Fiului lui Dumnezeu se preamăreşte neîncetat în inima ta;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

CONDACUL AL 11-LEA

 

Hrană dulce şi întăritoare dobândim din cinstirea numelui tău, Preacuvioase Efrem, iar prăznuirea ta ne veseleşte sufletele cu slava preacurată a sfinţeniei tale. Brăzdează şi ţarina inimilor noastre cu plugul dorului de pocăinţă ca să răsară dintru ea roada statornică a smereniei ce e străjuită prin neîncetatul: Aliluia!

 

ICOSUL al 11-lea

 

Pruncii, tinerii, părinţii şi bunicii se veselesc de darurile tale. Preabunule Efrem, iar glasurile lor se unesc în taina rugăciunii spre a-ţi aduce mulţumire pentru binefacerile primite. Învredniceşte-ne şi pe noi a cunoaşte slava cea tainică a ostenelilor tale muceniceşti, ca împărtăşinu-ne de smerenia ta, să îţi grăim:

 

Bucură-te, putere, blândeţe şi gingăşie ce-i ocroteşti pe prunci;

 

Bucură-te, mângâiere neîntârziată dăruită în clipele de tulburare;

 

Bucură-te, primăvară ce pogori asupra noastră puterea Învierii Domnului;

 

Bucură-te, dar al vieţii ce stârpeşti ademenirile şi răcnetul morţii;

 

Bucură-te, acoperiş al lumii înălţat dintru dragostea Crucii lui Hristos;

 

Bucură-te, albină care ştii să culegi rod dintru puţinătatea noastră;

 

Bucură-te, pajişte aşternută nouă spre ospătare cu minunile lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, floare ale cărei petale dăruiesc mireasma îndumnezeirii;

 

Bucură-te, viţă ale cărei mlădiţe rodesc îmbelşugat în Biserica lui Hristos;

 

Bucură-te, spic cu rod însutit crescut dintru moartea cea mucenicească;

 

Bucură-te, că umbletul tău lin însoţeşte călătoria noastră pământească;

 

Bucură-te, bunătate părintească sfinţitoare a copilăriei şi familiei;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

CONDACUL AL 12-LEA

 

Frumuseţea chipului tău nu poate fi cuprinsă de îngustimea minţilor şi simţirilor noastre, iar jertfa ta mucenicească se înalţă ca o ardere de tot înaintea Preasfintei Treimi. Luminează chipurile noastre întru podoaba cea tainică a Bisericii lui Hristos-Dumnezeu, ca şi noi să fim asemenea fecioarelor înţelepte, care cu candelele aprinse aşteaptă Mirele, cântând: Aliluia!

 

ICOSUL al 12-lea

 

Mare este mulţimea pruncilor care au venit pe lume prin sfintele tale mijlociri, dumnezeiescule Efrem, şi tu eşti cel care ai adus roadă acolo unde nu era decât sterpiciune. Miluieşte-i pe toţi cei care năzuiesc spre tine, împlinind cererea cea fierbinte a inimii lor, ca toţi dimpreună să îţi cântăm:

 

Bucură-te, că eşti bună întâmpinare pruncilor care vin în lume;

 

Bucură-te, casă întru care găsim adăpostire când cădem în neputinţe;

 

Bucură-te, odihnă preacurată dintru care se înalţă vitejia nevoinţei;

 

Bucură-te, snop de bucurii adunat din holda minunilor lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, văpaie neostoită care pârjoleşti neghina şi buruienile trufiei;

 

Bucură-te, cutremur sfânt ce prăvăleşti neghina şi buruienile trufiei;

 

Bucură-te, smarald limpede în care e tăinuită comoara cea sfântă a Evangheliei;

 

Bucură-te, giuvaer străluminat dintru podoaba Bisericii lui Hristos;

 

Bucură-te, safir ce reverşi spre noi înseninarea Împărăţiei celei de Sus;

 

Bucură-te, clopot al cărui glas ne scoate din nesimţirea şi moartea păcatului;

 

Bucură-te, că îi izbăveşti pe părinţi de fărădelegea cea cumplită a avortului;

 

Bucură-te, purpură ce străluceşti întru văpaia cea preacurată a Duhului Sfânt;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

CONDACUL AL 13-LEA

 

O, preaminunatule şi grabnic ajutătorule Efrem, vino degrabă întru întâmpinarea noastră şi curăţindu-ne minţile şi inimile, învredniceşte-ne a ne apropia de Sfintele Taine, ca întru nevinovăţie să dobândim plinirea cererilor noastre şi cu recunoştinţă să grăim lui Dumnezeu: Aliluia!(de trei ori)

 

Apoi se zic iarăşi:

 

ICOSUL 1

 

În chip tainic întreaga vieţuire pământească ne este o strădanie neîncetată de a cunoaşte cuvântul prin care am fost aduşi la viaţă de către Dumnezeu, iar suspinul cel adânc al inimilor noastre îşi caută făgaş spre rugăciune, însă povara păcatelor striveşte dorirea cea bună. Pentru aceea alergăm către tine, Sfinte Efrem, şi întru bună nădejde îţi grăim:

 

Bucură-te, zâmbet ce potopeşti şi ştergi tot păcatul;

 

Bucură-te, zbor înalt şi ochi străvăzător ce priveghezi sufletele noastre;

 

Bucură-te, zefir înmiresmat izvorât nouă prin lucrarea Duhului Sfânt;

 

Bucură-te, veselie dumnezeiască ce ne umpli inimile de voioşie şi viaţă;

 

Bucură-te, scară a credinţei alcătuită din nenumărate minuni;

 

Bucură-te, putere ce lucrezi şi urzeşti asupră-ne acoperământ dumnezeiesc;

 

Bucură-te, că dăruieşti mulţime de prunci spre înoirea firii omeneşti;

 

Bucură-te, piatră a credinţei ce temeluieşti întoarcerea multora la Dumnezeu;

 

Bucură-te, clinchet senin ce alungi norii mâhnirii şi ai deznădăjduirii;

 

Bucură-te, ciripit lin ce vesteşti cu voioşie zborul către Patria de Sus;

 

Bucură-te, susur al apelor sfinte ce ne cureţi şi ne adăpi sufletele;

 

Bucură-te, că tu întăreşti şi ocroteşti fiecare pas al copiilor noştri;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

CONDACUL 1

 

Cu orice om care vine în lume se înoieşte firea omenească, întrucât fiecare dintre noi suntem zidiţi printr-un cuvânt al Dumnezeirii, fiind aduşi din nefiinţă la fiinţă ca să dobândim părtăşie deplină la viaţa Preasfintei Treimi. Prin puterea Duhului Sfânt, taina obârşiei vieţilor noastre este cunoscută Sfinţilor lui Dumnezeu, iar dragostea lor atotcuprinzătoare lucrează negrăint mijlocind pentru noi. Pentru aceea, ca unuia care cunoşti puterea cea ziditoare a lui Dumnezeu, îţi grăim ţie, Mare Mucenice: Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL EFREM

 

O, Sfinte Părinte Efrem, nu încetăm a ne minuna de viaţa ta şi de minunile pe care neîncetat le săvârşeşti în zilele noastre. Cu ce cuvinte să îţi venim înainte şi cum să te lăudăm pentru noianul de daruri care se revarsă spre noi prin puterea mijlocirilor tale? Graiurile ne sunt puţine şi neputincioase spre a te cinsti cum se cuvine, însă suspinul cel adânc al inimilor noastre sârguieşte a-ţi răspunde şi a-ţi mulţumi după cuviinţă. Pe tine, Sfinte Mare Mucenice Efrem, te cunoaştem şi tuturor te mărturisim că eşti dor neostoit care s-a aprins din dumnezeiasca îmbrăţişare, frumuseţe de negrăit răsărită dintru chipul lui Hristos-Dumnezeu, urcuş care prin sudori şi sânge se pogoară până la temelia firii omeneşti, tărie de neînfrânt care prin blândeţe a fărâmat puterea morţii, ocrotire dăruită dintru puterea şi lucrarea Preasfântului Duh, cunună împletită din miresmele senine ale sfintei osteneli, mugur a cărui ramură este sfânta altoire întru Pomul Vieţii, nestemată găsită în adâncuri, strălucind în întunericul zilelor noastre, părtăşie la tainele adânci ale milostivirii lui Dumnezeu şi virtute roditoare întru seminţele mărturisirii muceniceşti! Tu, Sfinte Părinte Efrem, ne eşti înfrânare ce ne hrăneşte cu prisosul de viaţă al Sfintelor Taine, şipot de bucurie vestind prin faptă evangheliceştile porunci, răsărit al soarelui bunătăţii, revărsat în milioane de raze, apus ce vesteşti odihna cea luminată a vederii lui Dumnezeu, veşmânt ce acoperă cu milostivire mulţimea neputinţelor noastre, rouă dintru care ne adăpăm cu limpezimile cele cereşti şi zâmbet dumnezeiesc ce rodeşte năzuinţa cea sfântă a mântuirii! De aceea, cu nădejde cerem sfintele tale mijlociri şi te rugăm: dăruieşte-ne fiecăruia după a sa trebuinţă: darul sănătăţii trupeşti şi sufleteşti, darul naşterii de prunci spre a-i creşte după rânduiala cea bineplăcută lui Dumnezeu, izbăvire din mâhniri, primejdii ori deznădejde, întărire şi ajutor spre împlinirea evangheliceştilor porunci. Ajută-ne, Mare Mucenice Efrem, dăruind nouă cele care ne sunt folositoare, şi aşa ne învredniceşte pe toţi dimpreună, părinţi şi copii, tineri şi bătrâni să ostenim întru lucrarea ce agoniseşte veşnicia cea fericită întru lumina Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Amin.

 

 

 

 

 

 


Categories: Rugaciuni la diferite trebuinte

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

biserica sfantul stelian si sfantul ierarh nicolae spitalul clinic de urgenta pentru copii Maria S. Curie