Blog


view:  full / summary

RUGACIUNI CATRE SFANTUL EFREM CEL NOU A CELOR CARE NU POT AVEA COPII

Posted by [email protected] on July 10, 2014 at 10:15 AM Comments comments (0)

RUGĂCIUNEA PĂRINŢILOR CARE NU POT AVEA COPII

O, Sfinte Efrem, grabnic ajutătorule al celor ce se roagă ţie, primind puţina noastră rugăciune, vino în ajutorul nostru! Întristată este inima noastră că nu ne-am învrednicit a aduce pe lume fii şi fiice.

Am auzit de nevoinţa şi rugăciunea Sfântului Ioachim, care fusese defăimat de arhiereu din pricină că nu avea urmaşi. Am auzit de durerea Sfintei Ana, femeia sa, care se ruga: „Vai mie, celei lipsite! Că eu singură sunt mai păcătoasă între fiicele lui Israel! Eu singură mai defăimată decât toate, între femei. Toate îşi poartă rodul pântecelui pe mâinele lor, toate de fiii lor se mângâie, iar eu sunt străină de acea mângâiere. Vai mie, Doamne! Eu, păcătoasa, singură am sărăcit de facerea de roade. Tu, Cel ce ai dat Sarei la bătrâneţe fiu pe Isaac, Tu, Cel ce ai deschis pântecele Anei, mama lui Samuil proorocul Tău, caută acum spre mine şi ascultă rugăciunile mele! Ştii ocara nerodirii, deci singur să-mi dezlegi durerea inimii mele şi să deschizi jgheaburile pântecelui şi pe cea neroditoare să o arăţi roditoare”. Ştim că rugăciunile lor au fost ascultate, că Sfânta Ana a zămislit şi mai apoi a născut-o pe Fecioara Maria, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Sfinte Mare Mucenice Efrem, noi nu avem nici credinţa şi nici răbdarea Sfinţilor Ioachim şi Ana, dar avem nădejde în ajutorul rugăciunilor tale.

Mare este darul naşterii de prunci şi mult se bucură părinţii de copiii lor. Dar, din pricina păcatelor noastre, noi suntem lipsiţi de această bucurie. Ştim că multe femei, care erau apăsate de felurite boli, şi cărora doctorii le spuseseră că pântecele lor vor rămâne sterpe, s-au rugat ţie şi au primit ceea ce ceruseră. Cine poate spune veselia lor, când au văzut pruncii veniţi pe lume după rugăciuni fără număr? Sau cine poate spune veselia bărbaţilor care, deşi aflaseră de la doctori că nu vor putea avea copii, au crezut mai mult în sprijinul tău decât în ştiinţa acelora?

Şi noi credem că ne poţi ajuta, chiar dacă răbdarea noastră s-a împuţinat şi credinţa noastră este puţină. „Dă-le lor pântece sterp şi sâni fără lapte”, le-a blestemat proorocul Osea pe femeile israeliţilor care au părăsit legea lui Dumnezeu. Să nu cadă şi peste noi pedeapsa dumnezeiască, ci, ştiindu-ne păcatele, să ne curăţim sufletele prin pocăinţă. Roagă-te pentru noi, Sfinte Efrem, ca, îndreptându-ne viaţa, să primim şi bucuria de a avea copii. Şi, dacă îi vom avea, să îi creştem în dreapta credinţă, fiindu-le pildă de vieţuire creştinească. Iar dacă, din pricini neştiute de noi, Dumnezeu ne va lăsa lipsiţi de acest dar, roagă-te să mergem pe calea rugăciunii, pe calea cea îngustă care duce în Împărăţia Cerurilor.

Întăreşte-ne, Sfinte, ca în viaţă să nu căutăm voia noastră, ci voia dumnezeiască, şi în tot locul să Îi aducem laudă Dumnezeului cel iubitor de oameni, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune a celor care vor să dobândească prunci

Te-ai înveşmântat în sângele mucenicesc, dumnezeiescule Părinte Efrem, Hristos Domnul ţesându-ţi haină nepieritoare, urzită dintru Învierea Sa din morţi. Înnoieşte firea omenească prin revărsarea sfintelor tale rugăciuni, Preacuvioase, iar întru lumina îmbrăţişării tale sfinte învredniceşte-ne şi pe noi a dobândi de la Dumnezeu darul naşterii de prunci. Nu ai încetat până azi să săvârşeşti lucruri peste fire, iar toţi care aud vestirea minunilor tale, îşi întăresc nădejdea întru grabnica ta mijlocire. Urcuş de taină se fac minunile tale, Sfinte Efrem, izvodindu-le pe acestea precum nişte trepte trebuincioase sporirii noastre în credinţă. Proslăveşte-te, Cuvioase, mijlocindu-ne şi nouă darul naşterii de prunci buni, căci am aflat că toţi cei care au dobândit copii prin mijlocirea ta, au vestit tuturor grabnicul tău ajutor. Credem cu adevărat că înainte de a veni în lume pruncii pe care tu i-ai dăruit părinţilor, prin Duhul Sfânt ai cunoscut că le vei fi ocrotitor acestora în toată vremea vieţuirii pământeşti. Întru neţărmuita ta bunătate şi milă nu ne trece nici pe noi cu vederea şi umple vieţile noastre de bucurie, dăruindu-ne om nou care să vină în această lume în sânul familiei noastre. Plineşte, Cuvioase Efrem, cererea fierbinte ce ţi-o facem şi primeşte lacrimile noastre puţine, iar la vremea rânduită învredniceşte famila noastră să aducă roadă întru care să Se preamărească Dumnezeu, Cel Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

ACATISTUL SFANTULUI EFREM CEL NOU, MINUNAT DARUITOR SI OCROTITOR AL PRUNCILOR

Posted by [email protected] on July 2, 2014 at 3:40 AM Comments comments (0)

ACATISTUL SFÂNTULUI EFREM CEL NOU,

 

MINUNAT DĂRUITOR ŞI OCROTITOR AL PRUNCILOR

 

Se face obişnuitul început:

 

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

 

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

 

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...

 

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

 

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin

 

Apoi:

Troparul

 

Strălucit-ai ca soarele pe Colina Neprihăniţilor şi ai urcat la Domnul pe calea martiriului, dându-ţi sufletul sub loviturile necredincioşilor, Sfinte Părinte Efrem, Mare Mucenice al lui Hristos. Pentru aceasta, ai făcut să se reverse neîncetat dumnezeiescul har, spre cei ce cu evlavie strigă către tine: slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere, slavă Celui Ce ţi-a dăriut harul tămăduirilor, slavă Celui Care dă tuturor prin tine tămăduiri.

 

Condacul

 

Pe Colina Neprihăniţilor te-ai întărit vieţuind întru nevoinţă, Părinte de Dumnezeu înţelepţite, şi de acolo ai purces pe calea muceniciei. Pentru aceasta, Cel Ce dăruieşte lumii viaţa cu îndoită cunună te-a încununat, Mare Mucenice al lui Hristos, Efrem, şi te-a dăruit nouă ca în tot locul să te avem ajutător şi să te rugăm cu stăruinţă: miluieşte-ne pe noi, cei ce te cinstim pe tine.

 

Apoi,

 

CONDACELE ŞI ICOASELE ACATISTULUI

 

CONDACUL 1

 

Cu orice om care vine în lume se înoieşte firea omenească, întrucât fiecare dintre noi suntem zidiţi printr-un cuvânt al Dumnezeirii, fiind aduşi din nefiinţă la fiinţă ca să dobândim părtăşie deplină la viaţa Preasfintei Treimi. Prin puterea Duhului Sfânt, taina obârşiei vieţilor noastre este cunoscută Sfinţilor lui Dumnezeu, iar dragostea lor atotcuprinzătoare lucrează negrăit mijlocind pentru noi. Pentru aceea, ca unuia care cunoşti puterea cea ziditoare a lui Dumnezeu, îţi grăim ţie, Mare Mucenice: Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

ICOSUL 1

 

În chip tainic întreaga vieţuire pământească ne este o strădanie neîncetată de a cunoaşte cuvântul prin care am fost aduşi la viaţă de către Dumnezeu, iar suspinul cel adând al inimilor noastre îşi caută făgaş spre rugăciune, însă povara păcatelor striveşte dorirea cea bună. Pentru aceea alergăm către tine, Sfinte Efrem, şi întru bună nădejde îţi grăim:

 

Bucură-te, zâmbet ce potopeşti şi ştergi tot păcatul;

 

Bucură-te, zbor înalt şi ochi străvăzător ce priveghezi sufletele noastre;

 

Bucură-te, zefir înmiresmat izvorât nouă prin lucrarea Duhului Sfânt;

 

Bucură-te, veselie dumnezeiască ce ne umpli inimile de voioşie şi viaţă;

 

Bucură-te, scară a credinţei alcătuită din nenumărate minuni;

 

Bucură-te, putere ce lucrezi şi urzeşti asupră-ne acoperământ dumnezeiesc;

 

Bucură-te, că dăruieşti mulţime de prunci spre înoirea firii omeneşti;

 

Bucură-te, piatră a credinţei ce temeluieşti întoarcerea multora la Dumnezeu;

 

Bucură-te, clinchet senin ce alungi norii mâhnirii şi ai deznădăjduirii;

 

Bucură-te, ciripit lin ce vesteşti cu voioşie zborul către Patria de Sus;

 

Bucură-te, susur al apelor sfinte ce ne cureţi şi ne adăpi sufletele;

 

Bucură-te, că tu întăreşti şi ocroteşti fiecare pas al copiilor noştri;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

CONDACUL al 2-lea

 

Negrăit este ajutorul pe care îl dai, Mare Mucenice Efrem, mijlocind şi ocrotind venirea în lume a copiilor, în sânul acelor familii, care nu puteau dobândi prunci. Pentru aceea, ca unuia care cunoşti puterea cea ziditoare a lui Dumnezeu, îţi grăim ţie, Mare Mucenice: Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

ICOSUL al 2-lea

 

Niciunul dintre cei care ţi-au cerut ajutorul nu a fost trecut cu vederea, Sfinte Părinte Efrem, căci a dobândit prunci buni, cunoscându-te pe tine ca pe un mijlocitor preaputernic înaintea Preasfintei Treimi, şi pentru aceea îţi cântă cu bucurie aşa:

 

Bucură-te, căci tuturor vesteşti că pruncii sunt binecuvântarea lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, putere de nebiruit ce stai împotriva păcatului prunc-uciderii;

 

Bucură-te, dangăt ce cutremuri nesimţirea şi întunericul vieţilor noastre;

 

Bucură-te, zumzet al primăverii învierii lui Hristos Dumnezeu;

 

Bucură-te, noian de bunătate ce ne potopeşti cu surâs dumnezeiesc;

 

Bucură-te, lumină ce pogori lin, izbăvind de clocotul patimilor;

 

Bucură-te, tămăduire deplină a bolilor noastre sufleteşti şi trupeşti;

 

Bucură-te, grabnică vindecare a celor ce nădăjduiesc întru tine;

 

Bucură-te, acoperământ ţesut asupra noastră cu milostivire;

 

Bucură-te, pârgă a biruinţei veşnice a Fiului lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, smerenie ce te pogori mai prejos de păcatele noastre;

 

Bucură-te, grabnic povăţuitor şi ajutător al celor ce te îndrăgesc;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

CONDACUL al 3-lea

 

Bogăţia şi mireasma tuturor florilor pământeşti nu pot cuprinde într-însele frumuseţea şi darul care se revarsă prin rugăciunea ta, dumnezeiescul Părinte Efrem, iar dragostea şi purtarea ta de grijă îi ocroteşte deopotrivă pe pruncii născuţi ori pe cei ce se află în pântecele maicii lor, pe copiii orfani, pe cei aflaţi în lipsă şi suferinţe, pe tineri şi bătâni şi deopotrivă pe toţi cei ce au de îndurat suferinţe trupeşti ori sufleteşti. Pentru aceea, cu recunoştinţă Îi mulţumim lui Dumnezeu că te-a descoperit spre folosul nostru acum, la sfârşitul veacurilor, şi îi cântăm cu bucurie: Aliluia!

 

ICOSUL al 3-lea

 

Multe sunt durerile şi neputinţele omului în această lume trecătoare şi, din pricina jugului păcatului, vieţile ne sunt pline de sterpiciune, căci alungăm din suflete harul Preasfântului Duh. Roagă-te pentru noi, preacuvioase Efrem, ca şi din inimile noastre să odrăslească florile pocăinţei şi aşa, cu mulţumire să-ţi grăim:

 

Bucură-te, că tu ne iei de mână învăţându-ne primii paşi spre Împărăţia Cerurilor;

 

Bucură-te, poată larg deschisă din care se revarsă sfinţenia;

 

Bucură-te, sălaş străluminat întru adumbrirea Duhului Sfânt;

 

Bucură-te, adânc al odihnei sfinte ce umpli inimile de trezvie;

 

Bucură-te, fereastră de lumină ce risipeşti întunericul morţii;

 

Bucură-te, vas limpede ce ne adăpi din fântâna cea vie a smereniei;

 

Bucură-te, izvor răcoritor zămislit din mulţime de lacrimi;

 

Bucură-te, îmbrăţişare sfântă ce cuprinzi toată firea omenească;

 

Bucură-te, veste bună dată nouă prin dragostea lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, că fără de ţărmurire Îl iubeşti pe Mântuitorul Hristos;

 

Bucură-te, zâmbet adeverit cu limpezime în vieţile copiilor nostril;

 

Bucură-te, strajă neadormită întru bună creştere a fiilor şi fiicelor noastre;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

CONDACUL al 4-lea

 

Copiii nou veniţi în lume prin darul tău, Preacuvioase Efrem, adeveresc încă o dată puterea cea mare ce ţi-a dat-o Dumnezeu, căci acolo unde medicii şi ştiinţa hotărau că pruncii trebuiesc avortaţi, tu te-ai proslăvit vădind neştiinţa şi necredinţa acelora şi lucrând minuni mai presus de fire. Pentru aceea părinţii care au cunoscut puterea ta dumnezeiască, îţi mulţumesc pentru pruncii ce i-au dobândit şi, închinându-se în Duh şi în Adevăr, cântă Preasfintei Treimi: Aliluia!

 

ICOSUL al 4-lea

 

Se înseninează lumea prin chipul cel nou al copiilor, iar prin împărtăşirea lor cu Sfintele Taine se împuţinează puterea morţii şi a iadului. Proslăveşte-te întru pruncii care au venit în lume prin mijlocirile tale, Mare Mucenice Efrem, ca dimpreună cu ei să ne învrednicim a-ţi grăi unele ca acestea:

 

Bucură-te, viaţă fără de moarte ce stai împotriva păcatului avortului;

 

Bucură-te, grădinar ce creşti florile bucuriei în inimile pruncilor;

 

Bucură-te, vlăstar şi roadă ce vesteşti părtăşia la dumnezeiasca fire;

 

Bucură-te, că hotarul milostivirii tale este fără de sfârşit;

 

Bucură-te, pace şi înfrăţire ce dăinuieşti întru dragoste curată;

 

Bucură-te, că îmbrăţişarea dragostei tale surpă puterea iadului;

 

Bucură-te, carte scrisă cu gândurile lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, smerenie ce topeşti toate trufiile şi semeţiile noastre;

 

Bucură-te, adânc ce nu poţi fi atins decât de mintea îndumnezeită;

 

Bucură-te, că rugăciunea ta a urmat Domnului Hristos în Ghetsimani;

 

Bucură-te, suspin ce odrăsleşti răsăritul slavei pururea fiitoare;

 

Bucură-te, soare al bunătăţii văzut de minţile cele curate ale copiilor;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

CONDACUL al 5-lea

 

Ai răbdat înfricoşătoarele chinuri muceniceşti şi ai biruit năpustirile morţii şi ale urâciunii, cuprinzând în inima ta suspinul lui Dumnezeu pentru întreaga fire omenească. Strălucitu-ne-a chipul tău prin mărturia Preasfântului Duh, adeverindu-te ca biruinţă a Învierii Fiului lui Dumnezeu. Pentru aceea şi noi cădem cu umilinţă la picioarele tale, Mare Mucenice şi Tămăduitorule Efrem, iar Dumnezeului Tău şi al nostru îi grăim cu cutremur: Aliluia!

 

ICOSUL al 5-lea

 

Tulburarea şi suferinţele noastre se prefac în liniştire şi odihnă luând aminte la minunile pe care neîncetat le săvârşeşti, Preacuvioase Părinte Efrem, de aceea te rugăm: primeşte-ne întru ocrotirea ta, dăruindu-ne bună sporire spre toate cele de folos, ca şi noi să ne facem mărturisitori ai făptuirilor tale dumnezeieşti şi cu mulţumire să-ţi cântăm:

 

Bucură-te, vistierie a plinirilor, ce reverşi toate cele trebuincioase familiilor;

 

Bucură-te, tămăduitor grabnic al bolilor şi suferinţelor pruncilor;

 

Bucură-te, grai care te faci auzit prin fapte mai presus de fire;

 

Bucură-te, că prin ţintuirea mucenicească ai pironit moartea cu moarte;

 

Bucură-te, că răbdând urâciunile ucigaşilor tăi, chipul lui Dumnezeu l-ai proslăvit;

 

Bucură-te, sânge mucenicesc care tămăduieşti toate rănile noastre;

 

Bucură-te, senin înveşmântat cu norii preacuraţi ai lacrimilor de umilinţă;

 

Bucură-te, potecă sfântă care călăuzeşti spre Împărăţia dinlăuntrul nostru;

 

Bucură-te, biruinţă a pocăinţei săvârşite de firea omenească;

 

Bucură-te, flamură a vitejiei oştenilor lui Hristos-Dumnezeu;

 

Bucură-te, alinare a celor care te-au asprit dintru greutăţile acestei lumi;

 

Bucură-te, fulger ce străluminezi tainiţele sufletelor noastre;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor;

 

CONDACUL AL 6-LEA

 

Bucurie, mângâiere şi încredinţare nebiruită ne sunt lucrările tale minunate, Preacuvioase Mucenice Efrem, iar temelia acestora e plămădită dintru sângiuirile şi pătimirile muceniceşti. Ne cutremurăm şi numai a gândi la cele pe care le-ai răbdat, dar pentru însăşi aceasta ştim că împreună pătimeşti cu noi întru toate necazurile, bolile şi suferinţele. Cu totul nevrednici suntem a-ţi pune înainte cuvânt de laudă, de aceea te rugăm: ajută-ne să grăim întru adevăr lui Dumnezeu: Aliluia!

 

 

ICOSUL al 6-lea

 

Nu ştim cum să-ţi mulţumim pentru noianul binefacerilor şi al darurilor tale, căci graiul ne este neputincios, însă inima ne e plină de recunoştinţă. Fii alături de noi în toată vremea vieţuirii pământeşti, Sfinte Efrem, dăruieşte-ne gânduri bune şi îndemn spre împlinirea poruncilor Evangheliei, ca prin acestea să-L cunoaştem pe Dumnezeu, iar ţie să îţi grăim:

 

Bucură-te, cel care tainic sporeşti bucuria copilăriei şi a familiei;

 

Bucură-te, turn neclintit ce veghezi întru numele lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, pom al pocăinţei cu ramurile aplecate în râul lacrimilor;

 

Bucură-te, sabie ce spinteci şi retezi lucrarea patimilor stricătoare;

 

Bucură-te, săgeată ce nimereşti de la depărtare uneltirile păcatului;

 

Bucură-te, scut prealucrător al dreptăţii Proniei Dumnezeieşti;

 

Bucură-te, platoşă de nestrăpuns ce opreşti aprinderea poftelor;

 

Bucură-te, cetate nesurpată al cărei zid înconjură Biserica lui Hristos;

 

Bucură-te, venire lină şi lucrare învăluită în taina smereniei;

 

Bucură-te, poposire a harului în pribegia vieţii pământeşti;

 

Bucură-te, că tuturor dăruieşti laptele duhovnicesc al minunilor tale;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor;

 

CONDACUL AL 7-LEA

 

Lumina nezidită care te înveşmântează şi se revarsă dintru tine, mărturiseşte că eşti odihnă a lui Dumnezeu, Mare Mucenice Efrem, iar zâmbetul tău preacurat covârşeşte puterea minţilor şi inimilor noastre, căci nu putem pricepe puterea prin care surâsul tău dăinuie în vecii vecilor. Pogoară-te marii noastre neputinţe, preablândule Părinte Efrem, şi ne învaţă să ne mărturisim curat Domnului Dumnezeu, Celui Căruia I se cuvine veşnicul: Aliluia!

 

ICOSUL al 7-lea

 

Limpezime dumnezeiască se arată din graiurile şi descoperirile tale, Mare Mucenice Efrem, dintru care ni se face cunoscută voia şi lucrarea Preasfintei Treimi. Călăuzeşte-ne, Cuvioase, spre a ne face iubitori de osteneală şi de rugăciune, ca astfel să dobândim plinirea cererilor noastre şi să îţi grăim cu recunoştinţă:

 

Bucură-te, comoară îngropată prin mucenicie şi descoperită în vremea de acum;

 

Bucură-te, ploaie curăţitoare a mulţimii întinăciunilor omeneşti;

 

Bucură-te, gingăşie care mângâi sufletele celor mici şi celor mari;

 

Bucură-te, giuvaer şlefuit în mulţime de osteneli şi nevoinţe;

 

Bucură-te, tezaur al credinţei lucrătoare prin smerenia făpturii;

 

Bucură-te, aur lămurit întru cuptorul cel de foc al muceniciei;

 

Bucură-te, argint ce ne agoniseşti prin virtute darul lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, nestemată ce împodobeşti frumuseţea Bisericii lui Hristos;

 

Bucură-te, diamant care faci să strălucească tuturor raza Dumnezeirii;

 

Bucură-te, blândeţe fără seamăn ce pogori lumina în inimile noastre;

 

Bucură-te, căldură revărsată cu îmbelşugare, care topeşti gerul inimilor;

 

Bucură-te, căci pruncii te iubesc pentru bunătatea ta cea fără de hotar;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor;

 

CONDACUL AL 8-LEA

 

S-au deschis braţele tale pentru întreaga fire omenească şi pentru toată făptura, Mare Mucenice şi Tămăduitorule Efrem, şi ştim că nu le vei închide nimănui pentru că urmezi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel Care Şi-a deschis braţele pe Cruce pentru mântuirea tuturor. Luminează inimile noastre, Preacuvioase Părinte, îmbrăţişându-le întru dumnezeiescul tău suspin, ca şi noi să-i mulţumim lui Dumnezeu cu lacrimi întru cuvântul: Aliluia!

 

ICOSUL al 8-lea

 

Râvnind a te asemăna întru osteneala făpturii Mântuitorului Hristos, prin mucenicie s-a împlinit întru tine, Sfinte Efrem, cuvântul pe care El mai înainte L-a grăit: „Cel ce crede întru Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu mă duc la Tatăl”. De aceea, cu umilinţă cădem la picioarele tale, Cuvioase Părinte, şi cu lacrimi îţi grăim:

 

Bucură-te, cântec dumnezeiesc plămădit dintru puterea suspinului;

 

Bucură-te, potir care verşi peste lume binecuvântarea Duhului Sfânt;

 

Bucură-te, rădăcină străbătătoare întru adânc, care sorbi seva smereniei;

 

Bucură-te, boboc preacurat ce înmiresmezi copilăria pruncilor noştri;

 

Bucură-te, că mulţime mare de prunci primesc la Sfântul Botez numele tău;

 

Bucură-te, candelă nestinsă ce luminezi cu darul arderii-de-tot;

 

Bucură-te, sfeşnic aprins ce arzi pentru noi înaintea Domnului Hristos;

 

Bucură-te, ofrandă plămădită din lacrimi şi sânge mucenicesc;

 

Bucură-te, frământătură cu gustul minunat al întregii înţelepciuni;

 

Bucură-te, dreptate desăvârşită biruitoare întru dragostea lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, aluat ce dospeşti sfinţenie întru dogoarea Duhului Sfânt;

 

Bucură-te, cruce mucenicească cu braţele întinse asupra întregii lumi;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor;

 

CONDACUL AL 9-LEA

 

Umbletele tale line se fac auzite sufletelor noastre când suntem povârniţi de greutatea durerilor, iar mâna ta întinsă, Cuvioase Părinte Efrem, ne ridică din groapa cea întunecată a relelor obiceiuri. Răzbate cu razele tale întru bezna şi pustiul sufletelor noastre, ca prin credinţă şi nădejde să mărturisim puterea lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

 

ICOSUL al 9-lea

 

Precum nişte frunze ale Pomului Vieţii foşnesc minunile tale, dăruind tămăduire şi dar de prunci tuturor celor care cu credinţă cinstesc pomenirea ta. Întăreşte-ne întru buna mărturisire, Cuvioase Efrem, ca umplându-ne de nădejdea cea sfântă să-ţi grăim întru lumină şi adevăr:

 

Bucură-te, că prin mijlocirile tale părinţii neroditori dobândesc copii;

 

Bucură-te, vistierie de milostivire ce mijloceşti iertarea păcatelor noastre;

 

Bucură-te, inimă pecetluită cu literele de foc ale Evangheliei lui Hristos;

 

Bucură-te, prăpastie a smereniei ce azvârli întru adânc mulţime de păcate;

 

Bucură-te, vin înnoitor izbăvitor din beţia stricăciunii şi a patimilor;

 

Bucură-te, ciorchine al Viţei adevărate, îndulcit cu seva îndumnezeirii;

 

Bucură-te, tăcere a veacului viitor vestită nouă prin minuni nenumărate;

 

Bucură-te, boltă ce ne ocroteşti neîncetat de vrăjmăşia diavolească;

 

Bucură-te, pridvor înmiresmat al dumnezeieşti întâmpinări;

 

Bucură-te, flacără stăluminată ce arzi văpaia cea întunecată a păcatului;

 

Bucură-te, surpător grabnic al beznei îngâmfării şi nesimţirii;

 

Bucură-te, dragoste cerească ce plineşti îmbrăţişarea părinţilor şi a copiilor;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor;

 

CONDACUL AL 10-LEA

 

Am urcat spre tine ca pe o scară prin mulţimea de mărturii ale minunilor ce le-ai săvârşit, Cuvioase Părinte Efrem, şi am cunoscut că aceste roade au crescut dintru ostenelile tale muceniceşti. Învaţă-ne şi pe noi a deschide braţele inimii şi a cuprinde în rugăciune întreaga fire omenească, pentru ca aşa să ne împărtăşim din dragostea cea dumnezeiască şi atotcuprinzătoare întru care e tăinuit veşnicul: Aliluia!

 

ICOSUL al 10-lea

 

 

Degrabă le stai de faţă în chip nevăzut celor care cu credinţă ţi se roagă, Mare Mucenice Efrem, dând răspuns suspinelor celor mai tainice ale inimii. De aceea, toţi cei care au dobândit cele cerute se veselesc duhovniceşte şi îţi cântă dintru revărsarea inimii:

 

Bucură-te, că aduci mare bucurie dăruind roadă de prunci buni;

 

Bucură-te, reazem şi creştere bună a copiilor celor credincioşi;

 

Bucură-te, vedere străvăzătoare prin harul Preasfântului Duh;

 

Bucură-te, lemn sfânt ce îndulceşti marea cea amară a deznădejdii noastre;

 

Bucură-te, chip părintesc ce ne arăţi taina dumnezeieştii înfieri;

 

Bucură-te, plugar nemuritor care brăzdezi întru roadă vieţile noastre;

 

Bucură-te, cruce înaltă tăinuită întru norii blândeţii şi ai sfinţeniei;

 

Bucură-te, pecete a Duhului Sfânt ce zămisleşti întru noi viaţa cea nouă;

 

Bucură-te, privelişte minunată înţeleasă doar prin darul lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, adevăr întrupat în viaţă ce spulberi idolii acestei lumi;

 

Bucură-te, orologiu al milostivirii ce măreşti vremea dăruită nouă spre pocăinţă;

 

Bucură-te, că numele Fiului lui Dumnezeu se preamăreşte neîncetat în inima ta;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

CONDACUL AL 11-LEA

 

Hrană dulce şi întăritoare dobândim din cinstirea numelui tău, Preacuvioase Efrem, iar prăznuirea ta ne veseleşte sufletele cu slava preacurată a sfinţeniei tale. Brăzdează şi ţarina inimilor noastre cu plugul dorului de pocăinţă ca să răsară dintru ea roada statornică a smereniei ce e străjuită prin neîncetatul: Aliluia!

 

ICOSUL al 11-lea

 

Pruncii, tinerii, părinţii şi bunicii se veselesc de darurile tale. Preabunule Efrem, iar glasurile lor se unesc în taina rugăciunii spre a-ţi aduce mulţumire pentru binefacerile primite. Învredniceşte-ne şi pe noi a cunoaşte slava cea tainică a ostenelilor tale muceniceşti, ca împărtăşinu-ne de smerenia ta, să îţi grăim:

 

Bucură-te, putere, blândeţe şi gingăşie ce-i ocroteşti pe prunci;

 

Bucură-te, mângâiere neîntârziată dăruită în clipele de tulburare;

 

Bucură-te, primăvară ce pogori asupra noastră puterea Învierii Domnului;

 

Bucură-te, dar al vieţii ce stârpeşti ademenirile şi răcnetul morţii;

 

Bucură-te, acoperiş al lumii înălţat dintru dragostea Crucii lui Hristos;

 

Bucură-te, albină care ştii să culegi rod dintru puţinătatea noastră;

 

Bucură-te, pajişte aşternută nouă spre ospătare cu minunile lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, floare ale cărei petale dăruiesc mireasma îndumnezeirii;

 

Bucură-te, viţă ale cărei mlădiţe rodesc îmbelşugat în Biserica lui Hristos;

 

Bucură-te, spic cu rod însutit crescut dintru moartea cea mucenicească;

 

Bucură-te, că umbletul tău lin însoţeşte călătoria noastră pământească;

 

Bucură-te, bunătate părintească sfinţitoare a copilăriei şi familiei;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

CONDACUL AL 12-LEA

 

Frumuseţea chipului tău nu poate fi cuprinsă de îngustimea minţilor şi simţirilor noastre, iar jertfa ta mucenicească se înalţă ca o ardere de tot înaintea Preasfintei Treimi. Luminează chipurile noastre întru podoaba cea tainică a Bisericii lui Hristos-Dumnezeu, ca şi noi să fim asemenea fecioarelor înţelepte, care cu candelele aprinse aşteaptă Mirele, cântând: Aliluia!

 

ICOSUL al 12-lea

 

Mare este mulţimea pruncilor care au venit pe lume prin sfintele tale mijlociri, dumnezeiescule Efrem, şi tu eşti cel care ai adus roadă acolo unde nu era decât sterpiciune. Miluieşte-i pe toţi cei care năzuiesc spre tine, împlinind cererea cea fierbinte a inimii lor, ca toţi dimpreună să îţi cântăm:

 

Bucură-te, că eşti bună întâmpinare pruncilor care vin în lume;

 

Bucură-te, casă întru care găsim adăpostire când cădem în neputinţe;

 

Bucură-te, odihnă preacurată dintru care se înalţă vitejia nevoinţei;

 

Bucură-te, snop de bucurii adunat din holda minunilor lui Dumnezeu;

 

Bucură-te, văpaie neostoită care pârjoleşti neghina şi buruienile trufiei;

 

Bucură-te, cutremur sfânt ce prăvăleşti neghina şi buruienile trufiei;

 

Bucură-te, smarald limpede în care e tăinuită comoara cea sfântă a Evangheliei;

 

Bucură-te, giuvaer străluminat dintru podoaba Bisericii lui Hristos;

 

Bucură-te, safir ce reverşi spre noi înseninarea Împărăţiei celei de Sus;

 

Bucură-te, clopot al cărui glas ne scoate din nesimţirea şi moartea păcatului;

 

Bucură-te, că îi izbăveşti pe părinţi de fărădelegea cea cumplită a avortului;

 

Bucură-te, purpură ce străluceşti întru văpaia cea preacurată a Duhului Sfânt;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

CONDACUL AL 13-LEA

 

O, preaminunatule şi grabnic ajutătorule Efrem, vino degrabă întru întâmpinarea noastră şi curăţindu-ne minţile şi inimile, învredniceşte-ne a ne apropia de Sfintele Taine, ca întru nevinovăţie să dobândim plinirea cererilor noastre şi cu recunoştinţă să grăim lui Dumnezeu: Aliluia!(de trei ori)

 

Apoi se zic iarăşi:

 

ICOSUL 1

 

În chip tainic întreaga vieţuire pământească ne este o strădanie neîncetată de a cunoaşte cuvântul prin care am fost aduşi la viaţă de către Dumnezeu, iar suspinul cel adânc al inimilor noastre îşi caută făgaş spre rugăciune, însă povara păcatelor striveşte dorirea cea bună. Pentru aceea alergăm către tine, Sfinte Efrem, şi întru bună nădejde îţi grăim:

 

Bucură-te, zâmbet ce potopeşti şi ştergi tot păcatul;

 

Bucură-te, zbor înalt şi ochi străvăzător ce priveghezi sufletele noastre;

 

Bucură-te, zefir înmiresmat izvorât nouă prin lucrarea Duhului Sfânt;

 

Bucură-te, veselie dumnezeiască ce ne umpli inimile de voioşie şi viaţă;

 

Bucură-te, scară a credinţei alcătuită din nenumărate minuni;

 

Bucură-te, putere ce lucrezi şi urzeşti asupră-ne acoperământ dumnezeiesc;

 

Bucură-te, că dăruieşti mulţime de prunci spre înoirea firii omeneşti;

 

Bucură-te, piatră a credinţei ce temeluieşti întoarcerea multora la Dumnezeu;

 

Bucură-te, clinchet senin ce alungi norii mâhnirii şi ai deznădăjduirii;

 

Bucură-te, ciripit lin ce vesteşti cu voioşie zborul către Patria de Sus;

 

Bucură-te, susur al apelor sfinte ce ne cureţi şi ne adăpi sufletele;

 

Bucură-te, că tu întăreşti şi ocroteşti fiecare pas al copiilor noştri;

 

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

CONDACUL 1

 

Cu orice om care vine în lume se înoieşte firea omenească, întrucât fiecare dintre noi suntem zidiţi printr-un cuvânt al Dumnezeirii, fiind aduşi din nefiinţă la fiinţă ca să dobândim părtăşie deplină la viaţa Preasfintei Treimi. Prin puterea Duhului Sfânt, taina obârşiei vieţilor noastre este cunoscută Sfinţilor lui Dumnezeu, iar dragostea lor atotcuprinzătoare lucrează negrăint mijlocind pentru noi. Pentru aceea, ca unuia care cunoşti puterea cea ziditoare a lui Dumnezeu, îţi grăim ţie, Mare Mucenice: Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

 

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL EFREM

 

O, Sfinte Părinte Efrem, nu încetăm a ne minuna de viaţa ta şi de minunile pe care neîncetat le săvârşeşti în zilele noastre. Cu ce cuvinte să îţi venim înainte şi cum să te lăudăm pentru noianul de daruri care se revarsă spre noi prin puterea mijlocirilor tale? Graiurile ne sunt puţine şi neputincioase spre a te cinsti cum se cuvine, însă suspinul cel adânc al inimilor noastre sârguieşte a-ţi răspunde şi a-ţi mulţumi după cuviinţă. Pe tine, Sfinte Mare Mucenice Efrem, te cunoaştem şi tuturor te mărturisim că eşti dor neostoit care s-a aprins din dumnezeiasca îmbrăţişare, frumuseţe de negrăit răsărită dintru chipul lui Hristos-Dumnezeu, urcuş care prin sudori şi sânge se pogoară până la temelia firii omeneşti, tărie de neînfrânt care prin blândeţe a fărâmat puterea morţii, ocrotire dăruită dintru puterea şi lucrarea Preasfântului Duh, cunună împletită din miresmele senine ale sfintei osteneli, mugur a cărui ramură este sfânta altoire întru Pomul Vieţii, nestemată găsită în adâncuri, strălucind în întunericul zilelor noastre, părtăşie la tainele adânci ale milostivirii lui Dumnezeu şi virtute roditoare întru seminţele mărturisirii muceniceşti! Tu, Sfinte Părinte Efrem, ne eşti înfrânare ce ne hrăneşte cu prisosul de viaţă al Sfintelor Taine, şipot de bucurie vestind prin faptă evangheliceştile porunci, răsărit al soarelui bunătăţii, revărsat în milioane de raze, apus ce vesteşti odihna cea luminată a vederii lui Dumnezeu, veşmânt ce acoperă cu milostivire mulţimea neputinţelor noastre, rouă dintru care ne adăpăm cu limpezimile cele cereşti şi zâmbet dumnezeiesc ce rodeşte năzuinţa cea sfântă a mântuirii! De aceea, cu nădejde cerem sfintele tale mijlociri şi te rugăm: dăruieşte-ne fiecăruia după a sa trebuinţă: darul sănătăţii trupeşti şi sufleteşti, darul naşterii de prunci spre a-i creşte după rânduiala cea bineplăcută lui Dumnezeu, izbăvire din mâhniri, primejdii ori deznădejde, întărire şi ajutor spre împlinirea evangheliceştilor porunci. Ajută-ne, Mare Mucenice Efrem, dăruind nouă cele care ne sunt folositoare, şi aşa ne învredniceşte pe toţi dimpreună, părinţi şi copii, tineri şi bătrâni să ostenim întru lucrarea ce agoniseşte veşnicia cea fericită întru lumina Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Amin.

 

 

 

 

 

 


RUGACIUNE CATRE SFANTUL EFREM CEL NOU PENTRU COPILUL BOLNAV

Posted by [email protected] on July 2, 2014 at 3:25 AM Comments comments (0)
RUGĂCIUNE PENTRU COPILUL BOLNAV

Ocrotitor al copiilor şi grabnic ajutator întru toate nevoile te cunoaştem pe tine, Sfinte Mare Mucenice Efrem, iar lucrările tale sunt săvârşite cu dumnezeiască înţelepciune. Fii bun şi vino întru întâmpinarea noastră şi ridică de la pruncul (prunca/ pruncii) nostru (noastră/ noştri) toată durerea şi boala, alinându-l/o/i şi tămăduindu-l/o/i cu darul tău cel dumnezeiesc.
Miluieşte-ne, Cuvioase, şi aprinde în inimile noastre focul rugăciunii, ca în lumina acesteia să vedem lămurit lucrarea pe care Dumnezeu o săvârşeşte neîncetat cu noi şi tuturor să dăm mărturie pentru darurile tale minunate. Mijloceşte pentru familia noastă înaintea Preabunului Dumnezeu, Sfinte Efrem, ca niciunul dintre noi să nu ajungă rob pierzării, ci toţi dimpreună să ne învrednicim a vedea lumina cea pururea fiitoare a Împărăţiei Tatălui şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

RUGACIUNEA PARINTILOR PENTRU COPIII LOR

Posted by [email protected] on July 2, 2014 at 3:15 AM Comments comments (0)

RUGĂCIUNEA PĂRINŢILOR PENTRU COPIII LOR

 

Doamne, Dumnezeule! Fiii pe care îi am sunt un dar al bunătăţii Tale. Tu ai făcut a se naşte în mine simţământul care îi face scumpi inimii mele, simţământul dragostei părinteşti.

Tie îţi închin copiii mei, Doamne! Binevoieşte a le fi lor Părinte; eu sunt un neputincios muritor şi fără de ajutorul Tău nu pot face nimic.

Tu, Cel ce dai hrană păsărilor cerului, Cel ce păzeşti floarea ce răsare în mijlocul stâncilor, Părinte a toată lumea, binevoieşte a îngriji şi de copiii mei, ca să poată fi fericiţi şi în viaţa aceasta, şi în cea viitoare. Ajută-mi să cultiv în ei bunătatea şi printr-o bună creştere să îi fac folositori semenilor.

Dă-le lor, Doamne, înţelepciune, ca să cunoască şi să voiască binele. Dă-le lor comorile cele cereşti ale virtuţii, că acestea sunt bogăţii nepieritoare. Nu cer pentru ei, Dumnezeul meu, bogăţii pământeşti care sunt supuse stricăciunii, ci Te rog să le dai trupuri sănătoase şi iubitoare de osteneală, ca să poată câştiga lupta împotriva relelor vieţii. Păzeşte inimile lor de orice alunecare păcătoasă şi apără nevinovăţia lor.

Rânduieşte, Preabunule Stăpâne, ca ei să ajungă prin harul Tău fii credincioşi ai Sfintei noastre Biserici şi să binecuvânteze Numele Tău în veci.

Doamne, Dumnezeule, iartă-mă că nu ştiu să cresc cum se cuvine aceşti copii pe care mi i-ai dăruit. Iartă-mă, Dumnezeule, iartă-mă! În loc să înveţe de la mine numai cele bune, copiii învaţă şi cele rele şi fără să vreau devin prilej de sminteală pentru ei. Degeaba îi sfătuiesc să facă binele şi să ţină poruncile dacă ei văd că eu nu le păzesc. Degeaba îi îndemn cu vorbele dacă faptele mele nu sunt pe măsură.

O, cât sunt de vinovat în faţa Ta şi a lor! În loc să Te mărturisesc prin faptele mele, am făcut împotrivă. Greu cu adevărat este pentru mine, păcătosul (păcătoasa), să cresc copiii cum trebuie. Cum va creşte un copil care nu a văzut în părinţii săi pildă de fapte bune?

Iartă-mă, Doamne, iartă-mă! Iartă-i şi pe părinţii, pe moşii şi strămoşii mei, pentru toate păcatele pe care le-au săvârşit, fiind prin ele pietre de poticnire pentru urmaşii lor.

Îndreptează-mă pe mine, păcătosul (păcătoasa), Doamne, să duc o viaţă curată ca să-mi pot îndrepta copiii pe calea poruncilor Tale.

Să vină pacea Ta peste casa noastră, să vină peste noi mila Ta, ca să sporim în fapte bune şi în tot ce e bineplăcut tie. Ca să petrecem cealaltă vreme a vieţii noastre în pocăinţă şi să dobândim în această viaţă darul Tău, iar în cealaltă, bucuria veşnică. Pentru rugăciunile Preabinecuvântatei Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor Sfinţilor Tăi. Amin.

 

 

ACATISTUL SFANTULUI CUVIOS STELIAN

Posted by [email protected] on July 2, 2014 at 3:05 AM Comments comments (0)

ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS STELIAN

După obişnuitul început, se zic:

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin

Condacul 1:

Iubite al lui Hristos, făcătorule de minuni, grabnic ajutătorule al nostru, cuvioase părinte, slăvind pe Dumnezeu, Cel ce te-a sfinţit pe tine din sânul maicii tale, cele de laudă aducem ţie. Din toate nevoile scapă-ne pe noi, cei ce grăim către tine: Bucură-te, Sfinte Steliane, mare făcător de minuni!

Icosul 1:

Făcătorul îngerilor şi al oamenilor te-a ales pe tine dintru început ca să preamăreşti cu viaţa ta îngerească numele Sfintei Treimi şi lepădând purtarea de grijă a lumii, ca o rază prealuminoasă a Soarelui dreptăţii strălucind viaţa ta, noi, privind preacinstitele tale nevoinţe, cu smerenie şi bucurie zicem unele ca acestea:

Bucură-te, cinstea Bisericii sfinte;

Bucură-te, stâlpul cel puternic al Paflagoniei;

Bucură-te, rugătorul cel mare al pustiei;

Bucură-te, îndreptătorul credinţei şi al iubirii;

Bucură-te, chipul cel blând al smereniei;

Bucură-te, mângâierea credincioşilor;

Bucură-te, îndreptătorul cel bun al păcătoşilor;

Bucură-te, alinarea cea blândă a bolnavilor;

Bucură-te, lauda cea curată a credincioşilor;

Bucură-te, îngrădirea cea lină a pustnicilor;

Bucură-te, Sfinte Steliane, mare făcător de minuni!

Condacul al 2-lea:

Văzându-te pe tine Dumnezeu a fi sămânţă sfântă şi aleasă, de la sânul maicii tale te-a sfinţit pe tine, şi vas al Duhului Sfânt te-a arătat. Îndreptându-ţi viaţa spre însin-gurare, cu Sfânta Cruce pe care ai purtat-o până la sfârşitul vieţii, ai însemnat dragostea cea mare pentru noi a lui Hristos-Dumnezeu, Căruia îi aducem cântare: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Înţelegere cerească s-a dărut ţie, Părintele Stelian, că din tinereţile tale necontenit ai cugetat la cele înalte şi împărţind averea ta la săraci ai aflat adăpostire peştera întunecată, pe care luminându-o cu sfintele tale rugăciuni, auzi de la noi unele ca acestea:

Bucură-te, lauda cea vestită a pământului Paflogoniei;

Bucură-te, strălucirea monahilor cea dorită;

Bucură-te, floarea cuvioşiei de Dumnezeu împodobită;

Bucură-te, frumuseţea sfinţilor cea strălucită;

Bucură-te, cel ce pentru Domnul Hristos lumea ai părăsit;

Bucură-te, cel ce în peşteră ai locuit;

Bucură-te, că din tinereţe lui Dumnezeu ai urmat;

Bucură-te, că în viaţa fiind, de trup te-ai departat;

Bucură-te, cel ce până la moarte cu Crucea Domnului ai biruit;

Bucură-te, cel ce numai pe Hristos în tot locul şi în tot chipul ai slujit;

Bucură-te, Sfinte Steliane, mare făcător de minuni!

Condacul al 3-lea:

Spre tine nădăjduind, de multe boli sufleteşti şi trupeşti ne-ai tămăduit şi ne-ai ferit de primejdii şi necazuri pe noi cei care ne rugăm ţie. Năzuind la tine cu lacrimi cerem să duci la tronul Celui Preaînalt rugăciunile celor ce slăvesc pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

 

Icosul al 3-lea:

Având osârdie spre lupta vieţii monahiceşti şi iubind sihăstria, într-o peşteră luminată doar de dra-gostea lui Dumnezeu ţi-ai făcut chilie şi acolo hrană de la înger ai primit sfârşindu-ţi viaţa cea bineplăcută lui Dumnezeu în nevoinţe, în post şi în rugăciune. Iar noi, minunându-ne de ostenelile tale cel sfinte, aducem aceste cântări:

Bucură-te, cel ce de cele pieritoare te-ai lepădat;

Bucură-te, că de împărăţia cerească cu dorul inimii ai fost legat;

Bucură-te, că pe Hristos Domnul cu toată inima L-ai iubit;

Bucură-te, cel ce mintea şi inima, prin rugăciune, întru Domnul le-ai întărit;

Bucură-te, înţelepte al înţelepţilor luminător;

Bucură-te, cald binevestitor al bu-curiei cereşti;

Bucură-te, izvorul de viaţă purtător al pustiei;

Bucură-te, glasul cel puternic risipitor la trândăviei;

Bucură-te, grabnicule mângâietor al necazurilor şi al durerilor sufleteşti;

Bucură-te, grabnicule tămăduitor al suferinţelor trupeşti;

Bucură-te, Sfinte Steliane, mare făcător de minuni!

Condacul al 4-lea:

Viforul ispitelor celor rele alun-gând, ai trecut calea cea strâmtă şi cu suferinţe de multe feluri, purtând jugul lui Hristos, jugul tăcerii şi al prevegherii de multe nopţi, cu darul lui Dumnezeu te-ai suit pe calea desăvârşirii, învrednicindu-te ca împreună cu îngerii să slăveşti pe Dumnezeu cântându-i Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Auzind şi văzând viaţa ta cea curată şi sfântă, Cuvioase Părinte Stelian, toată ceata monahilor din ţara Paflagoniei s-a minunat şi s-a întrecut în a te lăuda pe tine; iar noi, credincioşii, cu credinţă şi bucurie grăim aşa:

Bucură-te, cel ce la înăţimea sfin-ţeniei ai ajuns;

Bucură-te, crin ales cu bună mireasmă al pustiei;

Bucură-te, cel ce eşti a cerului minune şi vas de cinste al Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, ostaşule al lui Hristos cu daruri cereşti înarmat;

Bucură-te, înainte rugător al nostru la tronul Marelui Împărat;

Bucură-te, slugă bună a Domnului cel spre bine folositor;

Bucură-te, ostenitorule preaplăcut al lui Dumnezeu;

Bucură-te, sprijinitorul nostru cel tare şi grabnic ajutător;

Bucură-te, că lui Hristos Domnul cu smerenie ai slujit;

Bucură-te, că ai întărit pe credincioşi în rugăciunile lor;

Bucură-te, Sfinte Steliane, mare făcător de minuni!

Condacul al 5-lea:

Năpraznica moarte a pruncilor ai contenit, Sfinte Stelian, punându-i în afară de primejdie şi de moarte prin chemarea numelui tău şi prin zugrăvirea icoanei tale; şi atunci maicile cele mâhnite s-au bucurat de vederea fiilor lor şi au slăvit pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Mâhnirea maicilor în bucurie ai prefăcut, Sfinte Stelian, dând lor naştere de prunci buni şi ridicând din boli pe cei bolnavi cu rugăciunile tale, ca cel ce ai în tine sălăşluirea harului dumnezeiesc; pentru aceasta noi credincioşii, cunoscând faptele tale cele minunate şi sfinte, cântăm către tine aşa:

Bucură-te, cela ce cu blândeţea ai depărtat duhul cel rău;

Bucură-te, că ai mângâiat pe maicile mâhnite de boala fiilor lor;

Bucură-te, că ai ridicat din boli pe mulţi prunci;

Bucură-te, că prin aceasta ocrotitor al copiilor te-ai arătat;

Bucură-te, că la tine copiii neîncetat au alergat;

Bucură-te, că lucrător al dragostei lui Dumnezeu te-ai arătat prin faptele tale;

Bucură-te, liniştea celor înfricoşaţi;

Bucură-te, pururea ajutător al famiilor noastre;

Bucură-te, pururea ocrotitor al pruncilor;

Bucură-te, pustnice, înarmat cu daruri cereşti;

Bucură-te, Sfinte Steliane, mare făcător de minuni!

Condacul al 6-lea:

Ţinutul Paflagoniei laudă şi astăzi luptele şi nevoinţele tale, Sfinte Stelian; că locurile cele neumblate ale pustiei, cu rugăciunile tale le-ai umplut de bună mireasmă, ca un alt Ilie Tesviteanul, odraslă a pustiei arătându-te; pentru aceasta, laudă aducem lui Dumnezeu şi cântăm: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Ca un luceafăr strălucind, întunericul necredinţei ai risipit, şi cu numele tău cel sfinţit pe mulţi din umbra păcatului la lumina mântuirii i-ai ridicat; pentru aceasta şi darul de a face minuni de la Domnul ai primit. Pentru ale tale osteneli şi daruri duhovniceşti cântăm către tine aşa:

Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu prea luminat;

Bucură-te, locaş prea înfrumuseţat al Sfântului Duh;

Bucură-te, prin care se împodobesc cuvioşii;

Bucură-te, prin care se întăresc credincioşii;

Bucură-te, că ai gustat dulceaţa raiului, aflându-te în trup stricăcios;

Bucură-te, că te-ai îndulcit de pâinea vieţii;

Bucură-te, că te-ai adăpat cu apa vieţii;

Bucură-te, că ne-ai arătat nouă calea la cer;

Bucură-te, focule care arzi taberele demonilor;

Bucură-te, mângâierea celor întristaţi;

Bucură-te, Sfinte Steliane, mare făcător de minuni!

Condacul al 7-lea:

Toată firea omenească s-a minunat de viaţa ta cea însingurată, Cuvioase Stelian, îmbrăcat fiind în haina smereniei celei adevărate şi de la Domnul învrednicindu-te de mari daruri; pentru aceea, împreună cu tine slăvim pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor prin tine, cuvioase părinte, prin tine care toată viaţa pentru Domnul Hristos în pustie ai petrecut, cu smerenie gândind spre cele înalte şi cu rugăciunea izvor de daruri îmbelşugând. Iar noi, cei întunecaţi cu grijile şi patimile, cu umilinţă lăudăm dragostea ta cea curată şi sfântă pentru Dumnezeu şi cu bucurie cântăm către tine aşa:

Bucură-te, trandafir înmiresmat cu mirosul cel de taină;

Bucură-te, izvor nesecat de bunătate;

Bucură-te, rugător fierbinte pentru cei cuprinşi de patimi;

Bucură-te, păstorul nostru cel prea bun;

Bucură-te, părintele nostru cel milostiv şi blând;

Bucură-te, vindecătorul suferinţelor noastre;

Bucură-te, călăuzitorul vieţii noastre;

Bucură-te, mângâietorul sufletelor întristate;

Bucură-te, liniştitorul sufletelor tulburate;

Bucură-te, ridicarea celor căzuţi în păcate;

Bucură-te, Sfinte Steliane, mare făcător de minuni!

Condacul al 8-lea:

În trup fiind tu încă, toţi s-au bucurat de îngereasca ta viaţă, iar acum, în slăvile cereşti fiind, înaintea Împăratului Hristos stând, nu ne uita pe noi cei ce săvârşim pomenirea ta; ci te roagă pentru noi, cerând pentru noi iertare de păcate şi împărtăşire de veşnicele bunătăţi, ca să cântăm împreună cu tine în veci: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Văzându-te pe tine vas ales al Sfântului Duh, din locuri îndepărtate la tine au alergat mulţimile de credincioşi; şi de la tine au cerut ajutor, cărora vindecări revărsând, auzi de la noi unele ca acestea:

Bucură-te, rugătorule spre mântuire al celor ce te cinstesc;

Bucură-te, tămăduirea celor bolnavi şi al celor suferinzi;

Bucură-te, cel ce ai biruit cu rugăciunea săgeţile vrăjmaşului;

Bucură-te, că Dumnezeu a sălăşluit în inima ta curată;

Bucură-te, că nevoinţele tale pe îngeri au veselit;

Bucură-te, că prin ele pe diavol ai biruit;

Bucură-te, că ai izbăvit pe cre-dincioşi de vrăjmaşi cu rugăciunile tale;

Bucură-te, stâlpul cel drept al mo-nahilor;

Bucură-te, cinstea şi podoaba cre-dincioşilor;

Bucură-te, cel ce te rogi necontenit pentru toţi către Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Steliane, mare făcător de minuni!

Condacul al 9-lea:

Când ai ajuns la sfârşitul ostenelilor tale cele mântuitoare, Cuvioase Stelian, ţi-ai încredinţat sufletul tău curat în mâinile lui Dumnezeu; iar sfinţii îngeri l-au purtat la tronul cel mai presus de ceruri cântând cântare de laudă către Dumnezeu, Care este minunat între sfinţii Lui: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Înţelepţii cei bine vorbitori nu pot lăuda cum se cuvine puterea dragostei tale către Dumnezeu; că ai miluit cu rugăciunea şi cu fapta, arătându-te: bună călăuzire celor rătăciţi, bolnavilor tămăduire, maicilor rămase fără prunci mângâiere; iar noi, bucurându-ne de darul acesta minunat dat ţie, cu mulţumire cântăm:

Bucură-te, că din lume în pustie te-ai ascuns ca pe Dumnezeu să-L lauzi:

Bucură-te, că şi acum nu încetezi a te ruga pentru noi;

Bucură-te, că Dumnezeu ţi-a dat ţie darul facerii de minuni;

Bucură-te, că pe maicile mâhnite de moartea pruncilor cu rodire iarăşi le-ai mângâiat;

Bucură-te, că te-ai arătat tămăduitor de multe patimi;

Bucură-te, doctor grabnic tămă-duitor;

Bucură-te, ajutătorul nostru cel fier-binte;

Bucură-te, cel ce aperi pe prunci de boli;

Bucură-te, mare folositor al celor ce-ţi poartă numele;

Bucură-te, grabnicule ajutător al celor ce te cinstesc pe tine;

Bucură-te, Sfinte Steliane, mare făcător de minuni!

Condacul al 10-lea:

Având îndrăzneală către Hristos, Dumnezeul nostru, pe Acesta roagă-L, Sfinte Stelian, pentru noi, cei ce săvârşim cu dragoste pomenirea ta, preaslăvind pe Dumnezeu şi cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Cu smerenie ne închinăm lui Dumnezeu şi cu credinţă sărutăm sfântă icoana ta, Cuvioase Părinte Stelian; şi sufletul nostru şi trupul nostru primesc ajutor şi izbăvire de patimi, de ispite şi de primejdii; pentru aceasta te lăudăm cântând:

Bucură-te, mirul cel cu bun miros al lui Hristos;

Bucură-te, că ale tale rugăciuni sunt bine-primite;

Bucură-te, că prin ele credincioşii primesc har;

Bucură-te, cel ce biruieşti ispitele de tot felul;

Bucură-te, cel ce doreşti mântuirea sufletelor noastre;

Bucură-te, curăţitorule de patimi al trupurilor noastre;

Bucură-te, ocrotitorul celor din primejdii;

Bucură-te, că tu ne eşti apărător la Judecată;

Bucură-te, cel ce prin împărtăşire eşti fiu al lui Dumnezeu;

Bucură-te, înălţarea credincioşilor spre mântuire;

Bucură-te, Sfinte Steliane, mare făcător de minuni!

Condacul al 11-lea:

Cuvioase Părinte Stelian, tu care toată viaţa te-ai arătat împlinitor al poruncilor Domnului, dă-ne şi nouă ajutor ca să fim lucrători poruncilor Sale şi, moştenitori ai împărăţiei cerurilor făcându-ne, să cântăm împreună cu tine în veci: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm la biserica Domnului şi să ne rugăm Cuviosului Stelian, pe care, cinstindu-l cu cântări duhov-niceşti şi cu făclii aprinse, să cântăm aşa:

Bucură-te, înger de trup purtător;

Bucură-te, omule cu îngerii vorbitor;

Bucură-te, că viaţa toată Domnului o ai închinat;

Bucură-te, că prin aceasta slugă bună a Domnului te-ai arătat;

Bucură-te, că tu cununa nemuririi de la Dumnezeu ai primit;

Bucură-te, că fericirea cerească cu toţi sfinţii ai moştenit;

Bucură-te, că de acolo pe noi ne priveghezi;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale pe noi ne întăreşti;

Bucură-te, că şi acum la ajutorul tău alergăm;

Bucură-te, învăţătorul tinerilor şi sprijinitorul bătrânilor;

Bucură-te, Sfinte Steliane, mare făcător de minuni!

Condacul al 12-lea:

Lăudând proslăvirea ta te feri-cim toţi credincioşii, Cuvioase Pă-rinte Stelian, lauda Bisericii şi podoaba monahilor; roagă pe Milostivul Dumnezeu să ocrotească Biserica şi pe credincioşii robii Săi de toată reaua întâmplare; ocroteşte casele noastre cu căldura rugă-ciunilor tale ca împreună să cântăm cântare sfântă: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Ca un trandafir neveştijit cu bună mireasmă a darului lui Dumnezeu ai umplut, cuvioase părinte, marginile lumii; umple de bună mireasmă duhovnicească pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta şi ţi-au alcătuit laude ca aceastea:

Bucură-te, cel ce cu iubirea ta pe credincioşii ai luminat;

Bucură-te, cel ce cu dar dum-nezeiesc pe bolnavi ai vindecat;

Bucură-te, izvor nesecat al laudei celei sfinte;

Bucură-te, desfătarea celor minu-nate şi negrăite;

Bucură-te, alinarea cea dulce a pruncilor celor iubiţi;

Bucură-te, că pe toţi îi mângâi, făcându-i fericiţi;

Bucură-te, că toţi primim îndem-nurile tale;

Bucură-te, că toţi urmându-ţi pilda vieţii ne mântuim;

Bucură-te, mângâierea celor ce cer la tine ajutor;

Bucură-te, sprijin şi sfânt ocrotitor al creştinilor;

Bucură-te, Sfinte Steliane, mare făcător de minuni!

Condacul al 13-lea:

O, prefericite, sfinte şi făcătorule de minuni Părinte Stelian, primind această puţină rugăciune ce se înalţă întru lauda ta, mijloceşte la Bunul Dumnezeu pentru noi cei ce te cinstim pe tine, iertare de păcate să ne dăruiască, sănătate nouă şi copiilor noştri, pace lumii şi linişte caselor noastre, ale celor ce slăvim pe Dumnezeu şi cântăm: Aliluia!

Acest condac se zice de trei ori.

După aceea se zice iarăşi

Icosul I:

Făcătorul îngerilor şi al oamenilor te-a ales pe tine dintru început ca să preamăreşti cu viaţa ta îngerească numele Sfintei Treimi şi lepădând purtarea de grijă a lumii, ca o rază prealuminoasă a Soarelui dreptăţii strălucind viaţa ta, noi, privind preacinstitele tale nevoinţe, cu smerenie şi bucurie zicem unele ca acestea:

Bucură-te, cinstea Bisericii sfinte;

Bucură-te, stâlpul cel puternic al Paflagoniei;

Bucură-te, rugătorul cel mare al pustiei;

Bucură-te, îndreptătorul credinţei şi al iubirii;

Bucură-te, chipul cel blând al smereniei;

Bucură-te, mângâierea credincio-şilor;

Bucură-te, îndreptătorul cel bun al păcătoşilor;

Bucură-te, alinarea cea blândă a bolnavilor;

Bucură-te, lauda cea curată a credincioşilor;

Bucură-te, îngrădirea cea lină a pustnicilor;

Bucură-te, Sfinte Steliane, mare făcător de minuni!

şi Condacul I:

Iubite al lui Hristos, făcătorule de minuni, grabnic ajutătorule al nostru, cuvioase părinte, slăvind pe Dumnezeu, Cel ce te-a sfinţit pe tine din sânul maicii tale, cele de laudă aducem ţie. Din toate nevoile scapă-ne pe noi, cei ce grăim către tine: Bucură-te, Sfinte Steliane, mare făcător de minuni!

Rugăciune

Cuvioase Părinte Stelian, sprijinitorul şi călăuzitorul în rugăciunile noastre, patimile trupeşti biruind şi împreună cu îngerii locuind priveşti neîncetat mărirea cea gătită sfinţilor, de lumină cerească umplându-te. Acum în mărirea cerească vieţuind şi înaintea Împăratului Hristos stând, nu uita pe credincioşii care cu îndrăzneală înalţă rugăciuni şi cer sprijinul tău. Cel ce de la sânul maicii tale ai fost sfinţit şi vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat luând sub ocrotirea ta pe mame şi copii, ferindu-i de întristare şi de boală, arată-te grabnic vindecător al suferinţelor şi al bolilor sufleteşti şi trupeşti ale celor ce te laudă pe tine. Cel ce din pustiul Paflagoniei ai făcut loc de preamărire a Sfintei Treimi, fă şi din pustiul inimilor noastre ţarină bine-plăcută a harului dumnezeiesc în care să înflorească crinii cei mântuitori ai credinţei şi să se înmulţească roadele sfinţitoare ale faptelor bune; ocroteşte, cu rugăciunile tale familiile şi pe copiii noştri, cerând de la Milostivul Dumnezeu iertare de păcate, sănătate şi mântuire, ca prin tine şi împreună cu tine să lăudăm numele cel sfânt al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!

 

RUGACIUNI CATRE SFANTUL EFREM CEL NOU A CELOR CARE NU POT AVEA COPII

Posted by [email protected] on July 2, 2014 at 3:00 AM Comments comments (0)

RUGĂCIUNEA PĂRINŢILOR CARE NU POT AVEA COPII

O, Sfinte Efrem, grabnic ajutătorule al celor ce se roagă ţie, primind puţina noastră rugăciune, vino în ajutorul nostru! Întristată este inima noastră că nu ne-am învrednicit a aduce pe lume fii şi fiice.

Am auzit de nevoinţa şi rugăciunea Sfântului Ioachim, care fusese defăimat de arhiereu din pricină că nu avea urmaşi. Am auzit de durerea Sfintei Ana, femeia sa, care se ruga: „Vai mie, celei lipsite! Că eu singură sunt mai păcătoasă între fiicele lui Israel! Eu singură mai defăimată decât toate, între femei. Toate îşi poartă rodul pântecelui pe mâinele lor, toate de fiii lor se mângâie, iar eu sunt străină de acea mângâiere. Vai mie, Doamne! Eu, păcătoasa, singură am sărăcit de facerea de roade. Tu, Cel ce ai dat Sarei la bătrâneţe fiu pe Isaac, Tu, Cel ce ai deschis pântecele Anei, mama lui Samuil proorocul Tău, caută acum spre mine şi ascultă rugăciunile mele! Ştii ocara nerodirii, deci singur să-mi dezlegi durerea inimii mele şi să deschizi jgheaburile pântecelui şi pe cea neroditoare să o arăţi roditoare”. Ştim că rugăciunile lor au fost ascultate, că Sfânta Ana a zămislit şi mai apoi a născut-o pe Fecioara Maria, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Sfinte Mare Mucenice Efrem, noi nu avem nici credinţa şi nici răbdarea Sfinţilor Ioachim şi Ana, dar avem nădejde în ajutorul rugăciunilor tale.

Mare este darul naşterii de prunci şi mult se bucură părinţii de copiii lor. Dar, din pricina păcatelor noastre, noi suntem lipsiţi de această bucurie. Ştim că multe femei, care erau apăsate de felurite boli, şi cărora doctorii le spuseseră că pântecele lor vor rămâne sterpe, s-au rugat ţie şi au primit ceea ce ceruseră. Cine poate spune veselia lor, când au văzut pruncii veniţi pe lume după rugăciuni fără număr? Sau cine poate spune veselia bărbaţilor care, deşi aflaseră de la doctori că nu vor putea avea copii, au crezut mai mult în sprijinul tău decât în ştiinţa acelora?

Şi noi credem că ne poţi ajuta, chiar dacă răbdarea noastră s-a împuţinat şi credinţa noastră este puţină. „Dă-le lor pântece sterp şi sâni fără lapte”, le-a blestemat proorocul Osea pe femeile israeliţilor care au părăsit legea lui Dumnezeu. Să nu cadă şi peste noi pedeapsa dumnezeiască, ci, ştiindu-ne păcatele, să ne curăţim sufletele prin pocăinţă. Roagă-te pentru noi, Sfinte Efrem, ca, îndreptându-ne viaţa, să primim şi bucuria de a avea copii. Şi, dacă îi vom avea, să îi creştem în dreapta credinţă, fiindu-le pildă de vieţuire creştinească. Iar dacă, din pricini neştiute de noi, Dumnezeu ne va lăsa lipsiţi de acest dar, roagă-te să mergem pe calea rugăciunii, pe calea cea îngustă care duce în Împărăţia Cerurilor.

Întăreşte-ne, Sfinte, ca în viaţă să nu căutăm voia noastră, ci voia dumnezeiască, şi în tot locul să Îi aducem laudă Dumnezeului cel iubitor de oameni, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

RUGĂCIUNE A CELOR CARE VOR SĂ DOBÂNDEASCĂ PRUNCI BUNI

Te-ai înveşmântat în sângele mucenicesc, dumnezeiescule Părinte Efrem, Hristos Domnul ţesându-ţi haină nepieritoare, urzită dintru Învierea Sa din morţi. Înnoieşte firea omenească prin revărsarea sfintelor tale rugăciuni, Preacuvioase, iar întru lumina îmbrăţişării tale sfinte învredniceşte-ne şi pe noi a dobândi de la Dumnezeu darul naşterii de prunci.

Nu ai încetat până azi să săvârşeşti lucruri peste fire, iar toţi care aud vestirea minunilor tale, îşi întăresc nădejdea întru grabnica ta mijlocire. Urcuş de taină se fac minunile tale, Sfinte Efrem, izvodindu-le pe acestea precum nişte trepte trebuincioase sporirii noastre în credinţă.

Proslăveşte-te, Cuvioase, mijlocindu-ne şi nouă darul naşterii de prunci buni, căci am aflat că toţi cei care au dobândit copii prin mijlocirea ta, au vestit tuturor grabnicul tău ajutor. Credem cu adevărat că înainte de a veni în lume pruncii pe care tu i-ai dăruit părinţilor, prin Duhul Sfânt ai cunoscut că le vei fi ocrotitor acestora în toată vremea vieţuirii pământeşti. Întru neţărmuita ta bunătate şi milă nu ne trece nici pe noi cu vederea şi umple vieţile noastre de bucurie, dăruindu-ne om nou care să vină în această lume în sânul familiei noastre.

Plineşte, Cuvioase Efrem, cererea fierbinte ce ţi-o facem şi primeşte lacrimile noastre puţine, iar la vremea rânduită învredniceşte famila noastră să aducă roadă întru care să Se preamărească Dumnezeu, Cel Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

PILDA CREIONULUI

Posted by [email protected] on June 15, 2014 at 8:45 AM Comments comments (0)

 Un copil îşi privea bunicul scriind o scrisoare.

La un moment dat, întrebă:

- Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste despre mine?

Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spuse nepotului:

- E adevărat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele este creionul cu care scriu. Mi-ar plăcea să fii ca el, când vei fi mare. Copilul privi creionul intrigat, fiindcă nu văzuse nimic special la el.

- Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viaţa mea!

- Totul depinde de felul cum priveşti lucrurile. Există cinci calităţi la creion, pe care dacă reuşim să le menţinem, vom fi totdeauna oameni care trăiesc în bună pace cu lumea.Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că există o Mână care ne conduce paşii. Pe această mână o numim Dumnezeu şi El ne conduce totdeauna conform dorinţei Lui. A doua calitate: din când în când trebuie să mă opresc din scris şi să folosesc ascuţitoarea. Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar până la urmă va fi mai ascuţit. Deci, să ştii să suporţi unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun. A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a şterge ce era greşit. Trebuie să înţelegi că a corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva rău, ceea ce este neapărat este să ne menţinem pe drumul drept. A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de grafit din interior. Tot aşa, îngrijeşte-te de ce se întâmplă înlăuntrul tău. Şi, în sfârşit, a cincea calitate a creionului: lasă totdeauna o urmă. Tot aşa, să ştii că tot ce faci în viaţă va lăsa urme, astfel că trebuie să încerci să fii conştient de fiecare faptă a ta.

Ana-Maria Dinu

Ce este Dumneze? - cugetare la 8 ani

Posted by [email protected] on May 14, 2014 at 3:40 PM Comments comments (0)


Un baietel de 8  ani a asternut pe hartie conceptia lui care merita citita.


  „Una din sarcinile importante ale lui Dumnezeu este sa faca oameni. El ii face ca sa ii inlocuiasca pe cei care mor,  ca sa fie destui oameni care sa aiba grija de treburile de pe Pamant. El nu face oameni mari, doar bebelusi. Cred ca face asa pentru ca ei sunt mai mici si mai usor de facut. De aceea El  nu trebuie sa isi piarda din timpul pretios ca sa ii invete sa mearga si sa vorbeasca. Poate sa lase asta in grija mamelor si tatilor. A doua treaba importanta a lui Dumnezeu este sa asculte la rugaciuni. Cred ca multe lucruri rele se tot intampla din moment ce seara la culcare asa multa lume se roaga. Dumnezeu nici nu mai are timp sa asculte radio sau sa se uite la televizor din pricina asta. Pentru ca El aude tot, trebuie sa fie multa galagie in urechile Lui, asta decat daca nu are El un mod sa dea mai incet galagia. Dumnezeu este peste tot, vede tot, aude tot, deci este foarte ocupat mereu. Asa ca nu trebuie sa ii consumi timpul, trecand peste mama si tata si cerandu-i ceva ce parintii iti spun ca nu trebuia sa ii ceri. Ateii sunt oameni care nu cred in Dumnezeu. Nu cred ca sunt atei in orasul nostru. Cel putin daca sunt, macar nu indraznesc sa vina la biserica noastra. Iisus este fiul lui Dumnezeu. El a obisnuit sa faca toata munca aceea grea cum ar fi mersul pe apa si sa faca miracole si sa incerce sa ii invete pe oamenii care nu doreau sa stie despre Dumnezeu. In final s-au plictisit de el sa ii tot bata la cap si l-au crucificat. Dar El a fost bun si bland ca Tatal Lui si i-a spus Tatalui ca oamenii nu au stiut ce fac si sa ii ierte iar Dumnezeu a zis „in regula”. Tatal Lui, adica Dumnezeu, a apreciat tot ce El a facut precum si munca Lui grea de aici de pe Pamant asa ca i-a spus ca nu mai trebuie sa se duca la munca din nou. Poate sa ramana cu El in Rai. Asa ca asta a facut. Si acum il ajuta pe Tatal Lui ca sa asculte toate rugaciunile si sa vada lucrurile de care e bine sa se ocupe Dumnezeu dar la fel de bine se poate ocupa si El fara sa il mai deranjeze pe Dumnezeu. Ca o secretara, decat ca mai importanta. Poti sa te rogi oricand si poti fi sigur ca te vor ajuta pentru ca Ei sunt mereu acolo, se rotesc ca sa fie cineva la datorie mereu. Trebuie sa te duci la biserica intotdeauna duminica pentru ca asta il face fericit pe Dumnezeu si daca vrei sa faci pe cineva fericit, apoi acela este Dumnezeu. Nu sari mersul la biserica ca sa te duci undeva unde e mai distractiv, cum ar fi la plaja. Asta e ceva gresit. Si apoi, soarele nici nu bronzeaza asa de bine pana la pranz, oricum. Daca nu crezi in Dumnezeu, in afara ca vei deveni ateu, vei fi si foarte singur pentru ca parintii tai nu au cum sa mearga peste tot cu tine, cum ar fi intr-o tabara, dar Dumnezeu poate. Si asta iti face bine sa stii ca El este in preajma ta cand iti e frica de intuneric sau cand nu stii sa inoti bine si esti aruncat intr-o apa adanca de copiii mai mari. Dar ar trebui sa nu ne gandim doar la ce poate face Dumnezeu pentru noi, ci si la ce putem si noi sa facem pentru El. Eu cred ca Dumnezeu m-a pus aici si ca ma poate lua inapoi ori de cate ori doreste asta. Si de aceea eu cred in Dumnezeu.” 

Ana-Maria Dinu

Invierea Domnului - Sfintele Pasti, anul 2014

Posted by [email protected] on April 20, 2014 at 1:20 PM Comments comments (0)

HRISTOS A INVIAT!


In Sfanta si Slavita zi a Pastilor praznuim Slavita Inviere a Domnului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos!

In mormant fiind, a coborat la iad si a sfaramat incuietorile morti, eliberand dreptii Vechiului Testament si totodata a adus posibilitatea mantuirii oamenilor!

La ceasurile 12 din noapte, preotul cheama toti credinciosii pentru a primii Lumina Invierii! Urmeaza apoi slujba Utreniei Invierii si Sfanta Liturghie, la finalul carora credinciosii primesc sfintele pasti spre slava si cinstea Mantuitorului Iisus Hristos!

Sfanta Liturghie reprezinta Taina tainelor si Lauda laudelor, cununa rugaciunilor in Biserica noastra! Iar Sfanta Liturghie a Invierii Domnului este un moment unic al intregului repertoriu liturgic...

Liturghia crestina este desavarsita atunci cand credinciosii se roaga impreuna cu clericii...

Un momentul important al Sfintei Liturghii il reprezinta impartasirea credinciosilor!

„Hristos a inviat din morti, cu moartea pe moarte calcand si celor din mormanturi viata daruindu-le!”

Vinerea Patimilor, anul 2014

Posted by [email protected] on April 18, 2014 at 3:55 PM Comments comments (0)

Vinerea Patimilor, reperzinta pentru noi, crestini, ziua in care mantuirea s-a facut posibila prin Rastignirea Rascumparatorului, desavarsita prin slavita Sa inviere „a treia zi dupa scripturi!”

In aceasta zi in Biserica Ortodoxa nu se savarseste Sfanta Liturghie, fiind consemnata in calendar ca „zi aliturgica”... dar insemnatatea liturgica a zilei, nu se diminueaza nicidecum, deoarece la slujba de dimineata, a ceasurilor, se aseaza in mijlocul bisericii Sfantul Epitaf, spre cinstirea Mantuitorului... Sfantul Epitaf este o panza sfintita pe care este reprezentata punerea in mormant a Mantuitorului Hristos. Aceasta se impodobeste cu flori, se aseaza Sfanta Cruce si Sfanta Evanghelie, iar credinciosi se inchina cu mare evlavie, trecand pe sub masa pe care este asezat Sfantul Epitaf.


Seara la Denie se canta Prohodul Domnului de catre toti credinciosii din biserica. Dupa cantarea prohodului, la momentul potrivit, se va inconjura biserica, purtandu-se pe brate Sfantul Epitaf, care la intrarea in biserica, va fi asezat de catre preot pe Sfanta Masa, unde va ramane toata Saptamana Luminata.


„In mormant, viata,

Pus-ai fost, Hristoase

Si s-au spaimantat ostirile ingeresti

Plecaciunea Ta cea multa, preamarind!”


Rss_feed

biserica sfantul stelian si sfantul ierarh nicolae spitalul clinic de urgenta pentru copii Maria S. Curie